След получени сигнали и оплаквания от колеги-адвокати, ОСА изпрати писмен сигнал до съдийската колегия на ВСС, до ИВСС и парламентарната комисия по правни въпроси в 49-то НС за проблеми, свързани с института на случайното разпределение на делата съобразно чл. 9 от Закона за съдебната власт.

Сигналът е пратен в копие до Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет.

В него излагаме съображения защо случайното разпределение на делата следва да бъде детайлно законово регламентиран и да бъде прилаган еднакво от всички съдилища на територията на страната, тъй като изборът на безпристрастен съд е основно изискване за съществуването на справедлив съдебен процес и за прилагане върховенството на закона.