Инициатива No. 21: Заявление до КЗЛД отн. отказ на ВАдС да предостави информация досежно администрирани от него лични данни

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати заявление с вх. номер ППН-01-607 / 24.08.2020 г. до КЗЛД във връзка с отказ на ВАдС да предостави информация досежно администрирани от него лични данни.

Считаме, че отказът на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд да предоставят достъп до протоколите от заседания на Висшия адвокатски съвет и до постановените осъдителни и оправдателни решения на Висшия дисциплинарен съд при заличени лични данни, би означавало отричане на ОСНОВНО ПРАВО на всеки един български адвокат, упражняващ адвокатска професия на територията на България - ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, даващо му възможност да си състави собствено мнение относно. Отказът на ВАдС и ВДС да ни предоставят достъп до своите актове при заличени лични данни приемаме като грубо погазване на устройствения ни закон и в частност - на изричната норма на чл.31 ал.1 от Закона за адвокатурата, съгласно която адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз.


 
На 07.10.2020 г. СНЦОП "Обединение на свовбодните адвокати" изпрати до КЗЛД напомнително писмо със следното съдържание:
 
Здравейте,

На 24.08.2020 г. в приложеното по-долу писмо и още 3 мейла към него /общо 4 съобщения до КЗЛД/ Ви изпратихме сигнал за допуснати нарушения на Регламент 2016 / 679 от Висшия адвокатски съвет, ведно със запитване по конкретно поставени въпроси. До настоящия момент не сме получили отговор на сигнала, нито потвърждение, нито информация за достигнатия етап на процедурата. ОТ сайта на Висшия адвокатски съвет се запознахме със Становище рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии, което има пряко отношение към поставените от нас проблеми. Съгласно същото Становище КЗЛД застъпва позицията, че няма пречка Висшият адвокатски съвет и / или Висшия дисциплинарен съд да обработват анонимизирани лични данни, свързани с присъди и нарушения на адвокати, под формата на публикуването им на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет.

Моля да получим отговор на зададените въпроси по наше заявление, изпратено на имейла на КЗЛД на 24.08.2020 г.,приложено повторно тук, както и да ни уведомите за достигнатия етап от процедурата по подадения сигнал срещу Висшия адвокатски съвет с изложени факти и писмени доказателства относно допуснати нарушения на Регламент 2016 / 679.

Проблемът с достъпа на адвокати до актове и протоколи, издадени от адвокатските съвети /в това число Висш адвокатски съвет, Висш дисциплинарен съд, Адвокатски съвети и дисциплинарни съдилища по колегии/ е изключително наболял, повсеместно срещаме отказ за предоставяне на информация както на адвокати, така и на пряко свързани лица, участващи в производствата /напр. дисциплинарно обвинените адвокати нямат достъп до преписките и актовете, членовете на съвети също получават отказ по предтекст Регламент 2016 / 679 и не мога да се сдобият с препис от протоколите от проведени заседания на адвокатските съвети, в които същите са участвали, за редовите адвокати е невъзможно да се сдобият с каквато и да е информация относно дейността и актовете на своите органи, които са избрали пряко и чиято дейност издържат с членски внос/.

Прилагаме като ново доказателство, невключено в изпратените на 24.08.2020 г. до Вас документи, Становище на ДЛЗЛД към САК вх.№ 1993 /05.10.2020 г., съгласно което протоколите от проведени заседания на Софийски адвокатски съвет не подлежат на обявяване дори при анонимизирани лични данни, като до същите нямат право на достъп дори участвалите в заседания на адвокатските съвети колеги, нито самите членове на адвокатските съвети. Обръщаме внимание, че длъжностното лице към Висшия адвокатски съвет съвместява една и съща функция на длъжностно лице и към САК, същото бе уведомено относно Становище рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии, доколкото приложеното Становище на ДЛЗД към САК е с последваща дата на издаване - 05.10.2020 г., докато Вашето Становище, адресирано до Висшия адвокатски съвет, е издадено на 24.09.2020 г. и въпреки това ДЛЗД изказва противоположна позиция в своето последващо становище, адресирано до САК. Считаме, че изложените съображения относно възможността за обработване на анонимизирани лични данни, свързани с присъди и нарушения на адвокати, под формата на публикуването им на интернет страницата на на Висшия адвокатски съвет, важи с пълна сила и относно възможността за обработване на анонимизирани лични данни, свързани с решения от проведени заседания на адвокатските съвети /Висш адвокатски съвет и адвокатски съвети към адвокатските колегии, в това число Софийска адвокатска колегия/ чрез публикуването им в интернет среда на сайта на съответната колегия или съвет, поради което Ви молим да вземете изрично отношение и по допълнително поставения тук въпрос дали Регламент 2016 / 679 възпрепятства публикуването в интернет среда на сайта на Висшия адвокатски съвет, като и на сайтовете на адвокатските колегии, на пълните преписи от протоколи и приети решения на съветите /Висш адвокатски съвет, адвокатски съвети към отделните адвокатски колегии/, при анонимизирани лични данни?

Моля да бъдем информирани в кратък срок относно становището на КЗЛД по поставените проблеми в подаденото от нас заявление на 24.08.2020 г., както и по допълнително зададения въпрос по-горе.


Поздрави,

адв. Емил А.Георгиев
като Председател на Управителния съвет на СНЦОП Обединение на свободните адвокати