Инициатива No. 23: Относно достъпа до информация и преписи от актовете на Софийски адвокатски съвет

СНЦОП “Обединение на свободните адвокати" депозира заявление в деловодството на Софийски адвокатски съвет касаещо приложението на Регламент 2016/679 EU във връзка с достъпа до информация и предоставянето на преписи от актовете на САС. Със заявлението е приложено и становище рег. № ПНМД 01 82/2020 г. на Комисия за защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии. ОСА настоява да САС съобрази със становището на КЗЛД и да игнорира противоречащото му Становище рег.№ 1993/05.10.2020 г. на длъжностното лице.

Считаме, че отказът на САС да ни предостави достъп до своите актове при заличени лични данни би съставлявал грубо погазване на устройствения ни закон и в частност на изричната норма на чл.31 ал. 1 от Закона за адвокатурата, съгласно която адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство ,административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз.