Инициатива No. 9: Кръгла маса с Омбудсмана на Република България

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава работата си по проблемите на Закона за адвокатурата (ЗА), дължащи се на противоречието на някои негови разпоредби с Конституцията на Република България (КРБ) и с правото на Европейския съюз (ПЕС). На нарочна среща, членове на Сдружението вече уведомиха Омбудсмана на Република България за някои от тях, и по-специално:

  • Липсата на съдебен контрол при дисциплинарните производства срещу редови адвокати;
  • Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;
  • Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;
  • Противоречие между заложения конституционен принцип на адвокатско самоуправление и неговото проявление в чл.113 във връзка с чл. 122 от Закона за адвокатурата;
  • Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа "един адвокат, един глас".


Въз основа на всички депозирани от адвокати разработки по горните проблеми, на 18.07.2019 г., с изх. №48-27 от същата дата, Омбудсманът отправи до Висшия адвокатски съвет искане за становище по повдигнатите въпроси за противоконституционност на разпоредби в действащия Закон за адвокатурата, както и дали тези въпроси ще намерят своето разрешение чрез подготвения от ВАдвС Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Омбудсманът пое ангажимент, след получаване на становището на ВАдвС да организира "кръгла маса" по въпросите за противоконституционност на ЗА. Към момента такова становище все още не е предоставено от висшия оран на адвокатите. Повече от очевидно е, че наличието на разпоредби в Закона за адвокатурата, които противоречат на КРБ и ПЕС, засяга негативно работата на адвоката, а в резултат на това и изпълнението на неговата функция по защита правата и законните интереси на гражданите.

Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 18.11.2019 г.

Поради бездействието на ВАдвС да отговори на Омбудсмана, СНЦ "ОСА" изпрати напомнително писмо с искане за организиране на кръглата маса.

Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 04.02.2020 г.

В нарочно предложение до Обмудсмана на Република България във връзка с необходимостта от дебат относно липсата на съдебен контрол над решенията в дисциплинарните производства, ОСА посочи и практика на Съда на Европейския съюз и ЕСПЧ, която третира липсата на достъп до съд като нарушение и на европейското право.

Очакваме Омбудсмана да насрочи дата за провеждането на кръглата маса и ще продължаваме да работим по темата, докато съществуващите противоречия не бъдат преодолени.* На снимката - председателят на СНЦ "ОСА" Емил Георгиев и бившия омбудсман Мая Манолова