Инициатива No. 15: Заявление за достъп до информация до САС

ОСА изпрати до председателя на САС адв. Ивайло Данов заявление за достъп до информация, с което правим искане за пълен препис от стенографския протокол от проведеното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия от 25 януари 2020 г.

ОСА отправя и покана за съдействие при реализация на гласуваните решения на ОС на САК, които се явяват обща цел.

Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 21.02.2020 г.   

В резултат на заявлението, получихме отговор от САС, получен на 21.02.2020 г. с който се уведомява ОСА, че САС ще разгледа поставените въпроси на извънредно заседание на 25.02.2020 г.