ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 79 от 4.10.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 31.01.2006 г., изм., бр. 39 от 12.05.2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 97 от 7.12.2012 г.; изм. с Решение № 4 от 12.04.2016 г. на КС на РБ - бр. 32 от 22.04.2016 г.

 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. Този закон урежда придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и организацията на адвокатската професия, както и учредяването и прекратяването на адвокатски сдружения.
 
Чл. 2. (1) Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При упражняването на адвокатската професия адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.
 
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатска професия може да упражнява само адвокат или адвокат от Европейския съюз, практикуващ самостоятелно или в сдружение по този закон.
(2) Адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия.
 
Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ
 
Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Всеки дееспособен български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:
 
 1. да има завършено висше юридическо образование;
 2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да има придобита юридическа правоспособност по реда на глава четиринадесета от Закона за съдебната власт;
 3. да има най-малко две години юридически стаж;
 4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;
 5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.
 
(2) Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат при условията на този закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., отм., бр. 97 от 2012 г.).
 
Чл. 5. (1) Не може да бъде адвокат:
 
 1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 2. лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.
 
(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:
 
 1. е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество;
 2. е държавен служител;
 3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация;
 4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) е освободено от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията или е дисциплинарно уволнено от длъжност съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай с висше юридическо образование и разследващ митнически инспектор, ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност;
 5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) е лишено от правоспособност като нотариус или частен съдебен изпълнител - за срока на лишаването.
 
(3) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за вписване и преди да са отпаднали пречките по ал. 2, но вписването се извършва след отпадането на пречките.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Народните представители и лицата, заемащи академични длъжности по правни науки във висшите училища или в научните организации, се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си.
 
Чл. 6. (1) Кандидатът за адвокат подава молба до адвокатския съвет за приемане в адвокатската колегия, като прилага съответните документи.
 
(2) Адвокатският съвет проверява дали са налице предпоставките за придобиване на права на адвокат и в едномесечен срок от подаването на молбата се произнася с мотивирано решение за вписване. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(3) Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години. Тези лица подават молба за вписване в адвокатската колегия.
 
Чл. 7. (1) Решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 се съобщава писмено на кандидата и на контролния съвет на адвокатската колегия.
 
(2) Решението или мълчаливият отказ на адвокатския съвет могат да се обжалват от кандидата и от контролния съвет чрез адвокатския съвет пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщението или от изтичането на срока по чл. 6, ал. 2.
(3) Жалбата се изпраща от адвокатския съвет на Висшия адвокатски съвет в 3-дневен срок от постъпването й.
(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването й. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(5) Решението или мълчаливият отказ на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението или от изтичането на срока по ал. 4 пред Върховния касационен съд.
(6) Жалбата се подава чрез Висшия адвокатски съвет, който в тридневен срок изпраща цялата преписка на Върховния касационен съд.
(7) Върховният касационен съд разглежда жалбата в тричленен състав, в открито съдебно заседание с призоваване на кандидата и представител на Висшия адвокатски съвет и се произнася с решение, което е окончателно.
 
Чл. 8. (1) Изпитът по чл. 4, ал. 1, т. 4 се провежда в две сесии годишно пред комисия, определена със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: петима членове адвокати, от които поне двама са хабилитирани преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.
(2) Редът за провеждане на изпита се определя с наредба на Висшия адвокатски съвет.
(3) Изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" или "неиздържал".
 
Чл. 9. (1) Успешно издържалите изпита и лицата по чл. 6, ал. 3 се вписват след полагане на следната клетва: "Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се."
(2) Кандидатът полага клетвата в тържествено заседание и подписва клетвен лист.
(3) В 14-дневен срок след полагане на клетвата адвокатът се вписва в регистъра на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет.
(4) След вписването по ал. 3 в 14-дневен срок адвокатският съвет издава на всеки адвокат карта по образец, установен с решение на Висшия адвокатски съвет.
(5) Адвокатската карта подлежи на ежегодна заверка.
(6) Отказът за вписване или за издаване на адвокатска карта подлежи на обжалване по реда на чл. 7.
 
Глава трета
ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ
 
Чл. 10. (1) Гражданин на чужда държава, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на страната си, може да се яви пред органите на съдебната власт на Република България като защитник или повереник на гражданин на своята държава по определено дело заедно с български адвокат в случаите, когато това е предвидено в договор между българската и съответната чужда държава, или на основата на взаимност, като предварително направи искане за това пред председателя на Висшия адвокатски съвет.
(2) Държавите, спрямо които има взаимност, се определят от министъра на правосъдието по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет.
(3) Чуждестранният адвокат подава молба до председателя на Висшия адвокатски съвет, в която посочва името на лицето, което ще представлява, номера на делото и пред кой орган на съдебната власт ще го представлява, името на българския адвокат, с който ще се яви, като прилага удостоверение за адвокатска правоспособност съгласно законодателството на своята държава, издадено преди не повече от три месеца.
(4) Председателят на Висшия адвокатски съвет се произнася с мотивирано решение в 7-дневен срок от постъпване на молбата.
(5) Решението, с което се отказва молителят да бъде допуснат като защитник или повереник на свой съгражданин пред орган на съдебната власт, може да се обжалва в 14-дневен срок от узнаването пред Върховния касационен съд.
 
Глава трета "а"
АДВОКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Загл. ново - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
 
Раздел I
Общи положения
(Загл. ново - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
 
Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) Адвокат от Европейския съюз е гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави.
(2) Адвокатът от Европейския съюз упражнява адвокатска професия на територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил адвокатска правоспособност.
(3) Понятието "адвокат от Европейския съюз" не може да се използва в наименованието на никоя от формите за съвместно упражняване на адвокатска професия по глава десета, както и от самостоятелно практикуващи адвокатска професия лица.
(4) Адвокат от Европейския съюз може да упражнява на територията на Република България адвокатската професия като член на група, освен когато групата включва лица, които са извън адвокатската професия.
 
Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) Когато по българското законодателство процесуално представителство се осъществява задължително от адвокат, адвокатът от Европейския съюз може да предприема действия по процесуално представителство само съвместно с адвокат, вписан в регистрите на адвокатска колегия в Република България. В случаите, когато се изисква минимален стаж за осъществяване на процесуално представителство пред съд, адвокатът от Европейския съюз удостоверява наличието на такъв стаж.
 
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Временното или окончателното лишаване от правоспособност на адвокат от Европейския съюз от компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, води до лишаването му от право да упражнява адвокатска професия в Република България.
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) (1) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България адвокатът от Европейския съюз има правата и задълженията на адвокат.
(2) Адвокатът от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатска професия на територията на Република България, има правата и задълженията на адвокат, с изключение на тези, които произтичат от трайното установяване на територията на Република България.
 
Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) За неизпълнение на задълженията си адвокатът от Европейския съюз носи дисциплинарна отговорност, като в тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на глава тринадесета.
 
Раздел II
Трайно установяване
(Загл. ново - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
 
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 97 от 2012 г.) (1) Адвокат от Европейския съюз може да се установи трайно на територията на Република България, за да упражнява адвокатска професия след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от съответната адвокатска колегия.
(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 подава молба до Висшия адвокатски съвет, към която прилага:
 
 1. документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, издаден преди не повече от три месеца;
 2. копие от документ за самоличност на кандидата;
 3. писмено съгласие от адвокат, вписан в регистрите на съответната колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.
 
(3) Висшият адвокатски съвет се произнася по молбата с мотивирано решение.
(4) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7, ал. 4 - 7.
(5) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати или молбата се уважава, подлежи на обжалване от председателя на Висшия контролен съвет по реда на чл. 7, ал. 4 - 7.
 
(6) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 3 Висшият адвокатски съвет извършва вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати и изпраща съобщение за това до адвокатския съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, за вписване в регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.
(7) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, извършва служебно вписването по ал. 6 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(8) Висшият адвокатски съвет издава карта на адвоката от Европейския съюз в 14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
(9) По заявление на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия се вписва наименованието (фирмата) на групата, в която той членува в държавата членка по произход.
(10) В срока по ал. 6 Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, за извършеното вписване на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
(11) В срока по ал. 6 вписаният в Единния регистър на чуждестранните адвокати е длъжен да направи застраховката по чл. 50.
 
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) (1) След вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати и тригодишно действително и непрекъснато упражняване на адвокатска професия на територията на Република България под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатска правоспособност, или след успешно полагане на приравнителен изпит адвокатът от Европейския съюз може да поиска вписване в адвокатска колегия.
(2) Вписването в адвокатска колегия дава право на адвоката от Европейския съюз да практикува адвокатската професия под званието "адвокат".
 
Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) За вписване в адвокатска колегия трайно установеният адвокат от Европейския съюз подава молба, към която прилага следните документи:
 
 1. документи, удостоверяващи придобита адвокатска правоспособност в съответната държава, издадени преди не повече от три месеца;
 2. документ за успешно положен приравнителен изпит по българско право или документи, които доказват тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България.
Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) (1) За вписване в адвокатска колегия на основание тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя на адвокатския съвет на съответната адвокатска колегия доказателства за броя и вида на делата, по които е работил в областта на българското право.
(2) Преди постановяване на решението си адвокатският съвет може да извърши проверка за действителния непрекъснат характер на упражняваната дейност и при необходимост може да поиска от кандидата да представи в устна или писмена форма пояснения или допълнителни уточнения във връзка с данните и документите по ал. 1.
(3) Адвокатската правоспособност се удостоверява чрез представяне на документ по чл. 18, т. 1.
(4) Адвокатският съвет постановява мотивирано решение по заявлението за вписване в адвокатската колегия. След влизането му в сила препис от решението за вписване се изпраща на Висшия адвокатски съвет за отписване от Единния регистър на чуждестранните адвокати.
(5) В 14-дневен срок от извършване на вписването Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.
(6) За вписване в адвокатска колегия на основание приравнителен изпит по българско право трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя документ за резултатите от изпита, издаден от Висшия адвокатски съвет.
(7) Решението на адвокатския съвет, с което се отказва вписване, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7.
(8) Решението на адвокатския съвет, с което се уважава молбата за вписване или се отказва вписване, подлежи на обжалване от председателя на контролния съвет по реда на чл. 7.
 
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) (1) Трайно установеният адвокат от Европейския съюз може да се яви на приравнителен изпит по българско право.
(2) Целта на изпита е проверка на познанията на адвоката в областта на българското право.
(3) Приравнителният изпит по българско право се полага пред комисия в състав: председател - председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на Висшия адвокатски съвет, и членове: съдия от Върховния касационен съд, съдия от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура и един хабилитиран преподавател или научен работник по правни науки. Членовете на комисията се назначават със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет.
(4) Приравнителният изпит се провежда на български език в писмена и устна форма. Оценката от изпита е "издържал" или "неиздържал".
(5) За полагане на приравнителен изпит се заплаща такса в размер, определен с решение на Висшия адвокатски съвет.
(6) Молбата за полагане на приравнителен изпит по българско право се подава до комисията по ал. 3 чрез Висшия адвокатски съвет, като към нея се прилагат следните документи:
 
 1. копие на документ за самоличност;
 2. копие на диплома или на свидетелство за завършено висше юридическо образование;
 3. копие на документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита;
 4. мотивационно писмо на български език;
 5. документ за платена такса.
 
Раздел III
(Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
Временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България
 
Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България преди извършване на първото действие адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено съответния адвокатски съвет.
(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на адвокатския съвет се представя документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита, издаден преди не повече от три месеца, доказателство за сключена застраховка по чл. 50, документ за самоличност, както и писмено съгласие от адвокат от съответната адвокатска колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.
(3) След изпълнение на изискванията на ал. 2 председателят на адвокатската колегия или определен от него член на адвокатския съвет издава незабавно на временно упражняващия адвокатската професия адвокат от Европейския съюз удостоверение за извършеното уведомяване по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет.
(4) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 3 подлежи на обжалване пред председателя на Висшия адвокатски съвет, който се произнася незабавно.
 
Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда и пред административните органи временно упражняващият адвокатската професия е длъжен да представя удостоверението за извършеното уведомяване по чл. 19б, ал. 3.
 
Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За целите и периода на временното упражняване на адвокатската професия на територията на Република България адвокатите от Европейския съюз могат да участват във всички допустими от закона форми за съвместно упражняване на адвокатската професия при спазване на изискванията на разпоредбите на глава десета.
 
Глава четвърта
МЛАДШИ АДВОКАТ И АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК
 
Чл. 20. (1) Правоспособен юрист с юридически стаж под две години, който отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, спрямо когото не съществуват пречки по чл. 5, може да бъде вписан като младши адвокат въз основа на решение на адвокатския съвет.
 
(2) Кандидатът за младши адвокат подава молба по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 до адвокатския съвет, като прилага съответните документи.
(3) Решението и мълчаливият отказ за вписване подлежат на обжалване по реда на чл. 7.
(4) Младшият адвокат полага клетва по реда на чл. 9, ал. 1 и 2.
(5) Младшият адвокат има правата и задълженията на адвокат с посочените в този закон ограничения.
(6) Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат - и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.
(7) Към адвокатските колегии се създава регистър на младшите адвокати.
(8) След вписване в регистъра по ал. 7 и в Единния регистър на младшите адвокати при Висшия адвокатски съвет на младшия адвокат се издава карта.
 
(9) След изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречките по чл. 5 и му се издава карта на адвокат.
 
Чл. 21. (1) Назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.
(2) Адвокатските сътрудници се вписват в специален регистър към адвокатската колегия. Вписването се прави по молба на адвоката или адвокатското дружество до адвокатския съвет. След вписването адвокатският съвет издава карта на адвокатските сътрудници.
(3) Органите на съдебната власт и административните органи са длъжни да оказват съдействие на адвокатските сътрудници при изпълнение на техните задължения срещу представяне на картата по ал. 2.
(4) Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с правата си по този закон.
 
Глава пета
ОТПИСВАНЕ И ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА
АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ
 
Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът се отписва от адвокатската колегия, а адвокатът от Европейския съюз се отписва от Единния регистър на чуждестранните адвокати и от регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия:
 
 1. по негова молба;
 2. при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5;
 3. при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5;
 4. при поставяне под запрещение;
 5. при смърт.
 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите по т. 2 отписването става с решение на адвокатския съвет след събиране на доказателства и изслушване на адвоката или адвоката от Европейския съюз.
(3) Решението за отписване по ал. 1, т. 2 - 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 7.
 
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., доп., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз временно преустановява упражняването на адвокатската професия, когато бъде избран на длъжност, която е несъвместима с упражняването на адвокатската професия, както и поради болест или друга основателна причина. При временно преустановяване упражняването на адвокатската професия адвокатът или адвокатът от Европейския съюз заплаща вноските към адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет, освен в случай на преустановяване поради болест.
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия, както и възобновяването му се вписват в регистрите на адвокатската колегия, както и в Единния регистър на адвокатите, съответно в Единния регистър на чуждестранните адвокати въз основа на заявление на адвоката или на адвоката от Европейския съюз.
 
Глава шеста
УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ
 
Чл. 24. (1) Упражняването на адвокатската професия включва:
 
 1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
 2. изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
 3. представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.
 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати или от адвокати от Европейския съюз с най-малко 5-годишен юридически стаж.
 
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.
(2) Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може въз основа на устно упълномощаване да извърши неотложни действия, когато това се налага за запазването на правата и законните интереси на клиента. Тези действия следва да бъдат потвърдени писмено от упълномощителя.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да преупълномощава друг адвокат с правата по първоначалното пълномощно със съгласието на клиента.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да заверява преписи от даденото му пълномощно.
 
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Клиентът може по всяко време да оттегли пълномощията си от адвоката или адвоката от Европейския съюз.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.
 
Глава седма
КВАЛИФИКАЦИЯ
 
Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите и адвокатите от Европейския съюз са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си.
 
Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз Висшият адвокатски съвет организира Център за обучение на адвокатите.
(2) Структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.
 
Глава осма
ПРАВА НА АДВОКАТА
 
Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.; обявена за противоконституционна с Решение № 4 от 2016 г. на КС на РБ - бр. 32 от 2016 г.)
 
Ако на адвокат или адвокат от Европейския съюз при или по повод упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие, адвокатският съвет по негово искане или по свой почин оправомощава един от членовете на колегията да извърши проверка по случая заедно с представител на съда, органа на досъдебното производство, административния орган или служба.
 
(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 4 от 2016 г. на КС на РБ - бр. 32 от 2016 г.)
 
Адвокатският съвет уведомява писмено ръководителя на съда, на органа на досъдебното производство, на административния орган или служба за случая и за определяне на представител, който да участва в проверката. Ръководителят е длъжен в 7-дневен срок да посочи представител.
 
(4) (Обявена за противоконституционна с Решение № 4 от 2016 г. на КС на РБ - бр. 32 от 2016 г.)
 
Ако в срока по ал. 3 не е определен представител, адвокатският съвет извършва проверка само чрез своя представител.
 
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп., бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.; обявена за противоконституционна с Решение № 4 от 2016 г. на КС на РБ - бр. 32 от 2016 г.)
 
Въз основа на доклада от проверката адвокатският съвет, ако прецени, че е налице виновно поведение, прави предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията, прокурора, следователя, разследващия полицай, разследващия митнически инспектор или за налагане на дисциплинарно наказание на длъжностното лице от ръководителя на административния орган или служба.
 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Налагането или отказът да се наложи дисциплинарно наказание не е пречка адвокатът или адвокатът от Европейския съюз да търси отговорност по общия ред.
 
Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) С правата по ал. 1 се ползва и адвокатът от Европейския съюз, временно упражняващ адвокатската професия на територията на Република България, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение по чл. 19б, ал. 3.
 
Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.
 
Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.
(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.
(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.
(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник.
 
Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да се среща насаме с клиента си, включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По време на срещите адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.
 
(3) Разговорите по време на срещите не могат да се подслушват или записват, но срещите могат да бъдат наблюдавани.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При свижданията адвокатът се легитимира само с адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3.
 
Чл. 35. (1) Защитникът не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини. В последния случай защитникът е длъжен да уведоми подзащитния си, за да може той да организира защитата си.
(2) Повереникът може да се откаже от поетата защита по уважителни причини, като уведоми за това доверителя си.
(3) При условията на ал. 2 повереникът не дължи връщане на полученото възнаграждение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато съдебното производство бъде прекратено по вина на повереника, без да може производството да продължи пред съд, друг орган или арбитраж, повереникът дължи връщане на изплатеното възнаграждение независимо от другите последици.
(5) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение между страните, внесеното възнаграждение не се връща.
 
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет.
(4) Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.
 
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., доп., бр. 97 от 2012 г.) За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.
 
Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:
 1. лица, които имат право на издръжка;
 2. материално затруднени лица;
 3. роднини, близки или на друг юрист.
 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.
 
Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и не подлежат на запориране.
 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента.
(3) По клиентската сметка могат да се превеждат суми за:
 1. заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента;
 2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката или адвоката от Европейския съюз;
 3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента съобразно сключения договор между клиента и адвоката или адвоката от Европейския съюз;
 4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента.
 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За внесените по клиентската сметка средства от всеки клиент се води отделна партида. До 31 януари на годината, следваща извършването на превод от клиент, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да представи на клиента отчет за изразходваните средства, освен ако в договора не е предвидена по-ранна дата.
 
Глава девета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДВОКАТА
 
Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения.
 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При или по повод воденето на дела адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да си служи със средства и похвати, които имат за цел създаване на неоправдани пречки от гледна точка на закона и на адвокатската етика.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения. Той е длъжен да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да влиза в съдебното заседание облечен с тога, изискванията за която се определят с решение на Висшия адвокатски съвет.
 
Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да привлича клиенти чрез използването на посредници.
 
Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да уточнява в коя област на правото практикува.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поддържа собствена интернет страница, съдържаща професионална информация, доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката.
 
Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да бъде повереник или защитник на страна по дело, по което е бил съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател или е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател по делото.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да представлява или защитава едновременно и двете страни по делото, както и да приема едно и също дело от едната и от другата страна последователно, освен когато страните нямат противоречиви интереси и са дали своето съгласие. Той не може да представлява или да защитава една от страните и тогава, когато по същото дело е давал съвети на другата страна.
 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Съдружниците адвокати и адвокати от Европейския съюз не могат да представляват или да защитават и двете страни. По наказателни дела те не могат да защитават подсъдими с противоречиви интереси.
(5) Представителство и правни съвети на свързани лица може да се осъществяват само с предварителното им съгласие.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато защитава интересите на юридическо лице, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да не допуска те да бъдат накърнени от противоположни интереси на акционер, съдружник, управител, директор или друг, свързан с юридическото лице.
 
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който е вписан в Националния регистър за правна помощ, е длъжен да осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, когато е определен за това.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да води възложеното дело, по което осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, със същата грижа, както ако е бил упълномощен от клиента.
 
Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз няма право като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент.
 
Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може лично, чрез подставено лице или със скрит пълномощник да сключва каквито и да е сделки със своя доверител относно предмета на делото.
 
Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да върне на клиента оригиналните документи, които е получил във връзка с изпълнението на възложената му работа.
 
Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При напускане на колегията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено адвокатския съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет, както и да обяви начина, по който е приключил изпълнението на задълженията си по поверените му дела. Едновременно с уведомлението адвокатът или адвокатът от Европейския съюз връща адвокатската си карта.
 
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.
 
Чл. 50. (В сила от 1.01.2005 г. - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) (1) Адвокатът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Адвокатското дружество е длъжно да застрахова поотделно всеки от съдружниците си.
(2) Минималното задължително застрахователно покритие по застраховките се определя от Висшия адвокатски съвет.
(3) Висшият адвокатски съвет може да договаря с едно или повече застрахователни дружества на конкурсна основа общи условия за застраховане на риска "Професионална отговорност". Договорените общи условия се свеждат до знанието на членовете на адвокатските колегии в 14-дневен срок от договарянето им.
(4) Сключените от адвокати и адвокатски дружества застрахователни договори по ал. 1 със застрахователи, различни от тези по ал. 3, трябва да осигуряват покритие не по-малко от това по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за чуждестранните адвокати и за адвокатите от Европейския съюз, които упражняват адвокатската професия на основание глава трета и глава трета "а", освен ако докажат, че имат сключена застраховка в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.
 
Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За всяко виновно неизпълнение на задълженията си по този закон, по Етичния кодекс на адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз отговаря за причинените на клиента вреди.
 
Глава десета
СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ
 
Раздел I
Адвокатско съдружие
 
Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие. Към отношенията между тях се прилагат правилата за дружеството по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите, доколкото разпоредбите на тази глава не предвиждат друго. В договора се посочват и пределите на обединението.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) С договора за съдружие могат да се сдружават адвокати или адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски колегии.
(3) Договорът се сключва в писмена форма и се регистрира в адвокатския съвет. В договора се посочва задължително общ адрес на съдружниците, който има значение и на съдебен адрес.
 
Чл. 53. (1) Договорът има действие след регистрирането му в адвокатския съвет.
(2) Отказът на адвокатския съвет да регистрира договора може да се обжалва пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от деня на заседанието на адвокатския съвет, в което е постановен. Висшият адвокатски съвет се произнася по жалбата в 30-дневен срок. Решението на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от узнаването му по реда на чл. 7, ал. 7.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите, в които договорът е сключен между адвокати или адвокати от Европейския съюз от различни адвокатски колегии, в него се посочва адвокатският съвет, който ще извърши регистрацията му.
 
Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Сдружените адвокати по чл. 52, ал. 1 упражняват адвокатска дейност по начин, който предполага наличието на общи клиенти, което се счита обявено с регистрацията по чл. 53.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В книжата си всеки от сдружените адвокати, адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества може да посочва сдружаването с думите "в сдружение" или "в асоциация с", като изброява останалите сдружени лица или част от тях.
 
Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Сдружените адвокати, адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества не могат да представляват общи клиенти с противоречиви интереси.
 
Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Прекратяването на договора за съдружие, приемането и напускането на адвокат, адвокат от Европейския съюз или адвокатско дружество се регистрират в адвокатския съвет.
 
Раздел II
Адвокатско дружество
 
Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да образуват адвокатско дружество. Адвокатското дружество е юридическо лице.
(2) В адвокатското дружество не могат да членуват лица, които не са адвокати.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат, както и адвокат от Европейския съюз не може да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество.
(4) Адвокатското дружество и съдружниците в него не могат да представляват клиенти, които имат противоречиви интереси.
 
Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатското дружество се учредява с договор между двама или повече адвокати или адвокати от Европейския съюз, в писмена форма, който съдържа:
 
 1. наименование на дружеството;
 2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) имената и адресите на канторите на адвокатите - съдружници; когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, договорът съдържа освен името на адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен;
 1. седалището и адреса на дружеството;
 2. предмет на дейност;
 3. вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката за непаричните вноски;
 4. начина на разпределение на приходите и разходите;
 5. начина на управление и представителство на дружеството;
 6. условията за приемане на нови съдружници;
 7. условията за напускане на съдружници;
 8. основанията за изключване на съдружник;
 9. основанията за прекратяване на дружеството;
 10. начина на ликвидация на дружеството.
 
Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Група адвокати от Европейския съюз трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 може да се установи на територията на Република България като адвокатско дружество.
(2) В адвокатското дружество могат да членуват самостоятелно или съвместно адвокати и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България.
(3) Регистрацията и дейността на адвокатското дружество се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 - 75, като заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 58 на адвокатския съвет се представят:
 
 1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата - членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;
 2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в Република България.
 
Чл. 59. (1) В наименованието на дружеството се вписват думите "адвокатско дружество" и имената на един или няколко съдружници. Във всички книжа на дружеството, включително и пълномощните пред съда, задължително се вписват имената на всички съдружници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.
(3) Когато наименованието съдържа името на съдружник, който напуска, то може да се запази само с негово съгласие. Когато съдружникът е починал, наименованието може да се запази със съгласието на неговите наследници.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) В случай че съдружник в адвокатско дружество е адвокат от Европейския съюз, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, който е член на група от Европейския съюз, същият има право да използва наименованието (фирмата) й, като задължително посочва правния й статут.
 
Чл. 60. (1) Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Ако съдружниците са от различни колегии, седалището на дружеството се определя по общо съгласие на съдружниците в района на една от колегиите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адресът на адвокатското дружество е в населеното място, в което е управлението на дейността му в района на колегията. В същото населено място трябва да се намира и кантората на поне един съдружник.
(4) В районите на други колегии дружеството може да открие кантори. Те подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества.
 
Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатското дружество се вписва от адвокатския съвет в регистър с решение въз основа на заявление, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор. Към заявлението за вписване се прилага учредителният договор. Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, се прилагат и документите по чл. 19б.
(2) Ако учредителите са вписани в различни колегии, те определят един адвокатски съвет, в чийто регистър се вписва дружеството. Този адвокатски съвет трябва да изиска удостоверение по заявлението от адвокатските съвети, в чиито колегии има вписани съдружници учредители. Удостоверението трябва да се даде в 14-дневен срок от получаването на искането за него.
(3) Адвокатският съвет разглежда заявлението в едномесечен срок от подаването му и се произнася с решение за вписване на дружеството. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Отказът на адвокатския съвет да впише дружеството подлежи на обжалване от всеки съдружник в 14-дневен срок от деня на получаването на съобщението чрез посочения в учредителния договор управителен съвет или управител на дружеството пред Висшия адвокатски съвет.
(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата в едномесечен срок с призоваване на жалбоподателите. Решението на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок по реда на чл. 7, ал. 7.
 
Чл. 62. (1) Към окръжните съдилища се води регистър на адвокатските дружества.
(2) Адвокатското дружество се вписва в регистъра по ал. 1 при окръжния съд по седалището на дружеството въз основа на писмено заявление на управителния съвет или управителя, към което се прилагат:
 1. препис от учредителния договор;
 2. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицето/лицата, които представляват адвокатското дружество;
 3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) препис-извлечение от регистъра на адвокатите, съответно от регистъра на чуждестранните адвокати, при съответния адвокатски съвет за адвокатите съдружници;
 4. препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество;
 5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл. 59, ал. 4.
 
(3) На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат следните обстоятелства:
 1. данните от учредителния договор по чл. 58, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 12;
 2. имената на членовете на управителния съвет или управителя и на лицето/лицата, които представляват дружеството;
 3. настъпилите промени по т. 1 и 2.
(4) Решението на съда за учредяване на адвокатските дружества се вписва в регистъра по ал. 1. От този момент дружеството възниква като юридическо лице.
(5) Действията на учредителите, извършени от името на адвокатското дружество преди вписването му в окръжния съд, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху адвокатското дружество от момента на възникването му.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Производството по вписването се извършва по реда на глава петдесет и пета "Вписване на юридически лица" от Гражданския процесуален кодекс.
(7) Преписи от съдебните решения за учредяване на адвокатското дружество, както и за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване, се представят на съответния адвокатски съвет, както и на Висшия адвокатски съвет, за вписване на обстоятелствата в регистрите на адвокатските дружества.
(8) Регистърът по ал. 1 е публичен.
 
Чл. 63. (1) Адвокатското дружество може да премести седалището си в друго населено място, ако съдружник в адвокатското дружество има кантора там. Ако това населено място е в района на друга адвокатска колегия, адвокатското дружество е длъжно да подаде заявление за вписване в регистъра на тази колегия и в регистъра на съответния окръжен съд по новото седалище.
(2) Адвокатският съвет по новото седалище незабавно уведомява Висшия адвокатски съвет за отразяване на преместването в Единния регистър на адвокатските дружества и адвокатския съвет по старото седалище за заличаване на вписването в неговия регистър.
 
Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Членуването в адвокатско дружество не ограничава съдружниците за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е предвидено в договора. В това им качество те имат всички права и задължения съгласно закона.
 
Чл. 65. Отношенията между съдружниците се уреждат по правилата на чл. 66, 67, 69 и 70, доколкото в дружествения договор не е предвидено друго.
 
Чл. 66. (1) Всеки съдружник е длъжен да внесе в дружеството определената в учредителния договор първоначална вноска. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок вноската си, дължи законната лихва.
(2) Непаричната вноска, направена от съдружник, заедно с оценката й, направена от лицензиран оценител, се описват подробно в учредителния договор. Когато непаричната вноска има за предмет недвижим имот или вещно право върху недвижим имот, нотариално заверено извлечение от договора се представя за вписване в службата по вписванията при районния съд по местонахождение на недвижимия имот. Собствеността върху непаричната вноска преминава върху дружеството от момента на вписването му в регистъра на съответния окръжен съд, а когато дружеството е вече вписано - от момента на вписване на съответната промяна.
(3) Всеки съдружник е длъжен да извършва възложената му от дружеството дейност в изпълнение на сключените от дружеството договори за правна помощ съобразно своята професионална квалификация.
 
Чл. 67. Всеки съдружник има право:
 1. на участие в управлението на дружеството;
 2. на част от печалбата;
 3. да бъде осведомяван за хода на общите работи;
 4. да преглежда книжата на дружеството, и
 5. на ликвидационен дял.
 
Чл. 68. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява:
 1. по взаимно съгласие;
 2. при смърт или поставяне под запрещение;
 3. при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5;
 4. при отписване от адвокатската колегия;
 5. при изключване с решение на общото събрание;
 6. с едностранно предизвестие.
 
(2) Прекратяването на участието е окончателно, когато отписването от колегията е завинаги. Когато съдружникът е лишен от правата да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 за определен срок или е отписан от колегията за определен срок, прекратяването на участието в дружеството е за същия срок.
(3) При прекратяване на участие в адвокатско дружество съдружникът или неговите наследници имат право на ликвидационен дял, съответен на дела от дружественото имущество, и на част от печалбата на дружеството за годината, в която е настъпила причината за прекратяване на членството.
 
Чл. 69. (1) Общото събрание се състои от съдружниците и взема решения за:
 
 1. промени в учредителния договор;
 2. приемане и изключване на съдружници и за прехвърляне на дружествен дял;
 3. приемане на годишния отчет и баланс, за разпределение на печалбата;
 4. избор на управител или управителен съвет измежду съдружниците;
 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 6. допълнителни вноски;
 7. всички случаи, предвидени в закона.
 
(2) Общото събрание се свиква от управителя или управителния съвет най-малко веднъж годишно до 20 януари или по искане поне на една пета от съдружниците.
(3) Свикването става с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди определената дата, ако не е предвидено друго в учредителния договор. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на дяловете на съдружниците. Те могат да се вземат и неприсъствено при заявено писмено съгласие на всички съдружници.
 
Чл. 70. (1) Дружеството се управлява от управителя или управителния съвет, който се състои от членове на дружеството, избрани измежду съдружниците за срок три години.
(2) Управителят или двама от членовете на управителния съвет осъществяват оперативното управление на дружеството и го представляват, включително и при сключването на договори за правна помощ с клиенти.
(3) Управителят или членовете на управителния съвет имат право на възнаграждение, което се определя при разпределението на печалбата на дружеството.
(4) Управителят или управителният съвет определят съдружника, на когото се възлага изпълнението по сключените договори за правна помощ, съобразно квалификацията и опита, натовареността и възможностите на съдружника. За възлагането управителят или управителният съвет искат мнението му.
 
Чл. 71. (1) За защита и представителство пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и служби, физическите и юридическите лица клиентът упълномощава дружеството. Управителят на дружеството преупълномощава един или няколко съдружници.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Доверителят има право да избира и да упълномощава адвокат или адвокат от Европейския съюз за процесуално представителство независимо от това, че договорът е сключен с адвокатско дружество.
 
Чл. 72. (1) Всеки съдружник отговаря лично за вредите, причинени на клиента. Дружеството отговаря солидарно със съдружника до размера на направените вноски.
(2) Дружеството сключва застраховка за професионална отговорност на своите членове съгласно чл. 50.
 
Чл. 73. (1) Ако не е предвидено друго в дружествения договор, дружеството се прекратява:
 
 1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство на дяловете;
 2. по решение на адвокатския съвет при системно нарушение на закона, както и на Етичния кодекс на адвоката, от дружеството или негови членове.
 
(2) При прекратяване на дружеството висящите дела и преписки се разпределят между съдружниците, за което клиентите се уведомяват незабавно.
 
Чл. 74. Решенията на общото събрание на дружеството или действията на управителя или на управителния съвет могат да се обжалват или оспорват от всеки съдружник в 7-дневен срок от вземането им пред адвокатския съвет.
 
Чл. 75. (1) След прекратяване на адвокатското дружество се открива производство по ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако не е определен ликвидатор по ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на адвокатското дружество.
(4) Ликвидаторът се вписва в регистъра на окръжния съд. Той довършва текущите дела, събира вземанията, осребрява имуществото и удовлетворява кредиторите.
(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.
(6) След удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество, дружеството се заличава от регистъра по искане на ликвидатора.
(7) Решението за заличаване от регистъра се обнародва в "Държавен вестник" и се отбелязва в регистъра на съответния съвет на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатските дружества.
 
Раздел III
Договори между адвокати и адвокатски дружества
 
Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз както трайно установени, така и временно упражняващи професията при условията на чл. 19г на територията на Република България, могат да сключват помежду си договор за сътрудничество. С договора се уговаря извършването на определена правна работа или се поема съвместно работа по определени дела.
 
Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да сключват помежду си писмен срочен или безсрочен договор за постоянна работа срещу определено възнаграждение. Ако в договора не е уговорено друго, възнаграждението се дължи месечно.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите, когато договорът предвижда и явяване пред съд, упълномощаването се извършва от адвоката, адвоката от Европейския съюз или адвокатското дружество, сключили договора. В този случай възложителят извършва преупълномощаване със съгласието на клиента.
(3) За договора по ал. 1 намират приложение разпоредбите на договора за поръчка.
(4) Във всички случаи договорът по ал. 1 се прекратява с едномесечно писмено предизвестие, освен ако в договора е уговорено друго.
 
Раздел IV
(Нов - ДВ, бр. 53 от 2010 г.)
Клон
(Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
 
Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) (1) Един или повече адвокати от Европейския съюз могат да упражняват адвокатска професия на територията на Република България в клон на група от Европейския съюз.
(2) В клона по ал. 1 могат да участват самостоятелно или съвместно с адвокат от Европейския съюз и адвокати.
(3) Регистрацията и дейността на клона по ал. 1 се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 - 75, като ограничението относно броя на адвокатите по чл. 58 не се прилага. Заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 61 на съответния адвокатски съвет се представят:
 
 1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;
 2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят клон в Република България.
 
(4) Наименованието на клона съдържа името на групата от Европейския съюз, както и думата "клон", правния статут на групата в държавата членка по произход и поне едно от имената на съдружниците в клона, които упражняват адвокатска професия на територията на Република България.
(5) Освен в случаите по чл. 73, ал. 1 клонът се прекратява и когато единственият съдружник бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, както и при отписване на адвокат от Европейския съюз от Единния регистър на чуждестранните адвокати, когато той е единствен съдружник.
 
Глава единадесета
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
 
Раздел I
Общи разпоредби
 
Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите членуват в адвокатска колегия. Адвокатът от Европейския съюз, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, членува в адвокатската колегия, в чийто регистър на чуждестранните адвокати е вписан.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., доп., бр. 97 от 2012 г.) Адвокатската колегия е юридическо лице и се състои от вписаните в регистрите й адвокати и адвокати от Европейския съюз.
(3) Висшият адвокатски съвет с решение определя районите и седалищата на адвокатските колегии, както и тяхното преобразуване и закриване.
(4) В съдебния район на един окръжен съд има една адвокатска колегия. По изключение с решение на Висшия адвокатски съвет в района на един окръжен съд може да се определи седалище и на повече от една адвокатска колегия.
 
Чл. 79. Органи на адвокатска колегия са: общо събрание, адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адвокатската колегия.
 
Раздел II
Общо събрание на адвокатската колегия
 
Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., бр. 97 от 2012 г.) Общото събрание се състои от адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, вписани в регистрите на адвокатската колегия.
(2) Общите събрания са редовни и извънредни.
 
Чл. 81. (1) Редовното общо събрание на колегията се свиква ежегодно в последната събота и неделя на месец януари.
(2) Общото събрание се свиква от адвокатския съвет чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", в която е обявен дневният ред, часът и мястото на провеждане на събранието. Поканата се обнародва най-малко един месец преди провеждане на събранието.
(3) След обнародването в "Държавен вестник" по ал. 2 в дневния ред на общото събрание задължително се включват въпроси по писмено искане поне на 1/3 от членовете на колегията, направено най-малко 20 дни преди датата на общото събрание.
(4) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез адвокат-пълномощник са представени 2/3 от членовете на колегията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.
(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(6) Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник, вписан в същата адвокатска колегия. Пълномощниците трябва да бъдат представени в адвокатския съвет най-рано един ден преди събранието.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията. Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. Списъкът на упълномощителите и на упълномощените се обявява на мястото на общото събрание.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решенията се взимат с явно гласуване, освен тези за избор на органи на адвокатската колегия, както и за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната.
 
Чл. 82. Редовното общо събрание:
 1. разглежда отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и взема решения по него;
 2. разглежда доклада на контролния съвет;
 3. разглежда отчета на дисциплинарния съд;
 4. приема бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;
 5. определя броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избира адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд;
 6. избира делегати за общо събрание на адвокатите в страната;
 7. взема решение за разпореждане с недвижими имоти на адвокатската колегия.
 
Чл. 83. (1) Извънредно общо събрание се свиква по решение на адвокатския съвет, на контролния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на колегията.
(2) Ако адвокатският съвет не свика извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпването на искането, то се свиква задължително от Висшия адвокатски съвет.
(3) Извънредно общо събрание се свиква от адвокатския съвет и се провежда по реда, определен за свикване и провеждане на редовно общо събрание.
 
Чл. 84. Всеки член на адвокатската колегия има право да се запознае с проекторешенията и мотивите към тях, с решенията и протоколите от общото събрание.
 
Чл. 85. (1) Решенията на общото събрание могат да се обжалват от всеки, който е имал право да участва в гласуването, пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок.
(2) Към жалбата по ал. 1 може да се присъедини всеки адвокат - член на същата колегия, и да я поддържа, включително и ако подателят я оттегли.
(3) До произнасяне по жалбата Висшият адвокатски съвет може да спре изпълнението на решението на общото събрание.
 
Раздел III
Адвокатски съвет
 
Чл. 86. (1) Адвокатският съвет се състои от:
 1. при колегии до 100 адвокати - не по-малко от петима основни и двама резервни членове;
 2. при колегии над 100 адвокати - не по-малко от седем основни и двама резервни членове, а за София - не по-малко от единадесет основни и шест резервни членове.
(2) В основните членове се включва по право и председателят на адвокатския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на адвокатския съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 10 години юридически стаж.
(4) При невъзможност да се избират членове, отговарящи на изискванията по ал. 3, е допустимо избирането на членове на адвокатския съвет с най-малко 5 години юридически стаж.
 
Чл. 87. (1) Резервните членове участват в заседанието на адвокатския съвет със съвещателен глас.
(2) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен член на адвокатския съвет той се замества с всички права от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора.
 
Чл. 88. (1) Адвокатският съвет провежда редовното си заседание най-малко веднъж в месеца.
(2) Извънредни заседания се свикват по решение на адвокатския съвет или по писмено искане на 1/3 от основните членове на съвета, отправено до председателя на съвета. В случаите по изречение първо заседанието се свиква в 7-дневен срок от председателя, а при отказ то се свиква и от председателя на Висшия адвокатски съвет и се председателства от негов член.
(3) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на адвокатския съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите основни членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.
(4) Адвокатският съвет се произнася с решения, които обявява пред адвокатската колегия.
(5) Решенията на адвокатския съвет могат да се обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл. 7.
 
Чл. 89. Адвокатският съвет:
 1. ръководи работата на адвокатската колегия, свиква общите събрания и изпълнява техните решения;
 2. следи за изпълнението на бюджета на адвокатската колегия;
 3. организира и провежда изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати и вписва адвокатите и младшите адвокати;
 4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) води регистрите на адвокатите, на младшите адвокати, на адвокатските дружества, на адвокатските сътрудници и на чуждестранните адвокати;
 5. защитава професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията;
 6. следи за изпълнение на задълженията на членовете на колегията;
 7. възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу членове на колегията, като определя за всеки случай обвинител от списък, приет от него;
 8. следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати;
 9. посредничи за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и клиенти;
 10. управлява и стопанисва имуществото на адвокатската колегия и се разпорежда с движими вещи;
 11. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) ръководи и осъществява дейността за повишаване професионалната квалификация;
 12. утвърждава щата на служителите към адвокатския съвет и определя техните възнаграждения;
 13. определя комисии в помощ на дейността си;
 14. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.);
 15. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) участва в организирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ;
 16. свиква и организира общото събрание на колегията;
 17. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) определя размера на месечната вноска, дължима към колегията;
 18. осъществява и други функции, определени от закона;
 19. регистрира адвокатските сдружения и организира вписването им в единния регистър.
 
Чл. 90. Секретарят на адвокатския съвет:
 1. ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на адвокатския съвет и финансово-стопанската дейност;
 2. организира заседанията на адвокатския съвет и подготвя материалите за него;
 3. ръководи и организира работата на щатните служители и на помощния персонал;
 4. координира дейността на помощните органи на адвокатския съвет;
 5. осигурява технически и административно цялата дейност на адвокатската колегия.
 
Раздел IV
Председател на адвокатския съвет
 
Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За председател на адвокатския съвет се избира член на адвокатската колегия, който има най-малко 15 години юридически стаж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако няма кандидат, отговарящ на изискването по ал. 1, за председател може да бъде избран и член на адвокатската колегия с не по-малко от 10 години юридически стаж.
 
Чл. 92. Председателят на адвокатския съвет:
 1. представлява адвокатската колегия;
 2. организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет;
 3. свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.
 
Чл. 93. (1) При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председателя. Заместник-председателят или секретарят се заместват по избор от членовете на адвокатския съвет.
(2) Ако председателят напусне адвокатския съвет, нов председател се избира в едномесечен срок от извънредно общо събрание.
 
Раздел V
Контролен съвет
 
Чл. 94. (1) Контролният съвет се състои от:
 1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от трима членове;
 2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от петима членове.
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 10 години юридически стаж, а за председател - най-малко 15 години юридически стаж.
(3) При невъзможност да се изберат членове, отговарящи на изискването на ал. 2, е допустимо избирането на членове на контролния съвет с най-малко 5 години юридически стаж и за председател на съвета - с 10 години юридически стаж.
(4) Контролният съвет избира председател от своя състав.
 
Чл. 95. (1) Контролният съвет следи за правилното упражняване на бюджета и стопанисването на имуществото на адвокатската колегия, за което изготвя и изнася доклад пред общото събрание.
(2) Контролният съвет има право да упражнява и текущ контрол, като при констатирани нарушения изготвя доклад до Висшия адвокатски съвет.
(3) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на адвокатския съвет със съвещателен глас.
 
Раздел Vl
Дисциплинарен съд
 
Чл. 96. (1) Дисциплинарният съд се състои от:
 1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от петима членове;
 2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от седем членове, а за София - не по-малко от девет членове.
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на дисциплинарния съд могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия, които имат най-малко 5 години адвокатски стаж, а за председател - най-малко 10 години адвокатски стаж.
 
Чл. 97. На дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членовете на адвокатската колегия.
 
Чл. 98. (1) Дисциплинарният съд заседава в състав: председател и двама членове. Старшинството им се определя от продължителността на адвокатския им стаж.
(2) Съставите са постоянни и се определят с решение на всички членове на дисциплинарния съд.
 
Раздел VII
Избори за органи на адвокатската колегия
 
Чл. 99. (1) (Предишен текст на чл. 99, доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Изборът на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател, на делегати за общо събрание на адвокатите в страната, се извършва от редовно общо събрание при тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на адвокатската колегия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Изборът на делегати за общо събрание на адвокатите в страната се провежда от избирателна комисия, чийто брой и състав се определя по реда на чл. 101.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатурите за делегати до 14 дни преди датата на общото събрание на адвокатската колегия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Резултатът от избора на делегати се обявява с решение на избирателната комисия преди завършването на събранието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решението на избирателната комисия по чл. 99, ал. 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 7, ал. 1 - 4 пред Висшия адвокатски съвет, чието решение е окончателно.
 
Чл. 100. (1) Членовете на адвокатския съвет и неговият председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и неговият председател се избират за срок три години.
(2) Член или председател на адвокатския съвет, на контролния съвет или на дисциплинарния съд не може да бъде избран за повече от два последователни мандата в един орган.
 
Чл. 101. (1) Изборът на органи се провежда от избирателна комисия в състав - председател, двама членове и трима резервни членове. Съставът на избирателната комисия се определя съвместно от адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд не по-късно от два месеца преди деня на избора.
(2) В своята работа избирателната комисия се подпомага от избирателни бюра в състав трима членове, чиито брой и състав се определят от адвокатския съвет.
 
Чл. 102. (1) Избирателната комисия извършва подготовка на изборите, разглежда постъпилите жалби във връзка с провеждането на избора, като се произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване.
(2) Избирателната комисия регистрира и обявява кандидатите за членове на органите на адвокатската колегия и провежда самия избор.
 
Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатури за председател на адвокатския съвет и дисциплинарния съд и за членове на органите на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избирателната комисия в тридневен срок след изтичане на срока по ал. 1 се произнася по допустимостта на постъпилите кандидатури и с решението си обявява списъка на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет. Всеки член на колегията в тридневен срок може да обжалва решението пред Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се произнася по съществото на жалбата в тридневен срок от постъпването й с решение, което е окончателно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избирателната комисия обявява окончателния списък на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет не по-късно от 7 дни преди датата на избора.
 
Чл. 104. Избирателната комисия изготвя бюлетини, съдържащи трите имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж.
 
Чл. 105. (1) Изборът е таен. Гласува се с бюлетина, поставена в непрозрачен плик, който се пуска в избирателната кутия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Действителни са бюлетините, в които са означени необходимият брой или по-малко кандидати за съответния орган, както и само едно име за председател на съответния орган.
 
Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) След приключване на избора избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани предварително от общото събрание. Преброяването на бюлетините е публично и се извършва от съответните изборни бюра.
(2) За резултата от избора се съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати.
(3) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат; имената на избраните председател на адвокатския съвет, членове на адвокатския съвет, членове на контролния съвет, председател и членове на дисциплинарния съд, както и броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение избирателната комисия се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.
(4) Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 7 в 7-дневен срок от обявяването му.
 
(5) Бюлетините, пълномощните и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на новоизбрания адвокатски съвет.
(6) Протоколите на избирателната комисия и избирателните бюра се пазят 5 години от деня на избора.
 
Чл. 107. (1) (Предишен текст на чл. 107 - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За резервни членове са избрани кандидатите, получили най-голям брой гласове след основните членове.
 
Чл. 108. (1) В резултат на проведения избор, ако не е попълнен някой от органите на адвокатската колегия, се провежда допълнителен избор в първата неделя на месец февруари. Часът и мястото на допълнителния избор се определят и съобщават на членовете на колегията преди закриване на редовното общо събрание.
(2) При провеждане на допълнителен избор за председател на адвокатския съвет или за председател на дисциплинарния съд в изготвена предварително бюлетина се вписват трите имена на двамата кандидати, получили най-много гласове при първоначалния избор.
(3) За резултата от избора се съставя протокол по чл. 106, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) Допълнителният избор се провежда по изискванията за редовния избор, като за избрани се обявяват кандидатите, получили най-голям брой гласове.
 
Чл. 109. (1) Ако изборът за органи на адвокатския съвет бъде обявен за незаконосъобразен по реда на чл. 7, нов избор се провежда не по-късно от два месеца.
(2) Датата на избора се насрочва от адвокатския съвет и се съобщава на членовете на адвокатската колегия по реда за свикване на общо събрание.
(3) Новият избор се провежда по правилата, предвидени за редовния избор.
(4) До решаването на повдигнатите спорове по редовността на избора досегашният адвокатски съвет продължава да изпълнява задълженията си.
 
Чл. 110. Новоизбраните органи на адвокатската колегия встъпват в задълженията си в 7-дневен срок от датата на избора, ако решението на избирателната комисия за обявяване на резултата от избора не е обжалвано, съответно в 7-дневен срок от окончателното решение, с което жалбите не са уважени.
 
Глава дванадесета
ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА
 
Раздел I
Общо събрание на адвокатите от страната
 
Чл. 111. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща до 15 януари на адвокатските колегии. В поканата се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието.
(2) Адвокатските съвети са длъжни да уведомят избраните от общите събрания на колегиите делегати за свикването на общото събрание на адвокатите от страната.
(3) Общото събрание на адвокатите от страната се провежда през последната събота и неделя на месец февруари и се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. Гласуването е явно, освен за избор на Висш адвокатски съвет и на негов председател, на Висш контролен съвет и на Висш дисциплинарен съд и негов председател.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.).
 
Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.
(2) Ако колегията е с по-малко от 40 членове, тя се представлява от един делегат.
(3) Когато броят на членовете на колегията е с над 40 членове, но не съответства на установена норма на представителство, на повече от 20 членове се избира един делегат.
(4) В общото събрание на адвокатите от страната участват по право без право на глас председателите и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на адвокатурата.
(5) Делегатите, избрани за общото събрание, запазват мандата си до следващото общо събрание.
 
Чл. 113. Общото събрание на адвокатите от страната:
 1. разглежда и приема отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд;
 2. избира председател и членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и членове на Висшия контролен съвет.
 
Чл. 114. (1) Доколкото в този раздел не е предвидено друго, изборът на членове и председател на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на членове на Висшия контролен съвет, се извършва от общото събрание на адвокатите от страната по правилата, предвидени за избор на органи на адвокатската колегия.
(2) Членовете и председателите на висшите органи на адвокатурата се избират за срок 4 години
(3) Предложенията за кандидатите за членове на съответните органи, включително за председател на Висшия адвокатския съвет и на Висшия дисциплинарен съд, трябва да бъдат направени във Висшия адвокатски съвет в 30-дневен срок преди датата на общото събрание.
(4) В 14-дневен срок преди деня на избора избирателната комисия изпраща на адвокатските съвети предложените кандидатури, които незабавно ги обявяват.
 
Чл. 115. (1) Никой не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата в един орган.
(2) Не може да бъде избиран за член на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд адвокат, който е избран в адвокатски съвет, контролен съвет или дисциплинарен съд на адвокатска колегия.
 
Чл. 116. (1) Делегат на общото събрание на адвокатите от страната може да оспори законосъобразността на избора с жалба чрез Висшия адвокатски съвет пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от избора.
(2) Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването й в открито заседание в състав под председателството на председателя на съда и с участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен срок.
(3) Когато изборът е незаконосъобразен, Върховният касационен съд предписва на Висшия адвокатски съвет провеждане на нов избор. Общото събрание на адвокатите от страната се свиква в едномесечен срок от съобщаване на решението на Върховния касационен съд за провеждане на нов избор.
(4) До избора на нови органи досегашните продължават да изпълняват задълженията си.
 
Раздел II
Висш адвокатски съвет
 
Чл. 117. Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище град София.
 
Чл. 118. (1) Висшият адвокатски съвет се състои от петнадесет членове и десет резервни членове.
(2) Резервните членове участват в заседанията на съвета със съвещателен глас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на Висшия адвокатски съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
(4) При напускане или отсъствие в продължение на повече от три месеца на редовен член той се замества с всички права от резервния член, получил най-много гласове при избора.
 
Чл. 119. (1) Висшият адвокатски съвет избира от основните си членове двама заместник-председатели и секретар.
(2) Висшият адвокатски съвет определя помощни органи, които се ръководят от членове на съвета.
 
Чл. 120. (1) Висшият адвокатски съвет заседава най-малко веднъж в месеца. Съветът може да бъде свикан на извънредно заседание от председателя или от 1/3 от членовете с писмена покана до останалите, изпратена в 14-дневен срок преди заседанието.
(2) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на Висшия адвокатски съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.
(3) В заседанията на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас може да участват: 1/4 от председателите на адвокатските съвети от страната; председателят на контролния съвет и председателят на дисциплинарния съд. В рамките на мандата на Висшия адвокатски съвет всеки един от председателите на адвокатските съвети има участие за срок от една година по ред, установен от Висшия адвокатски съвет. В заседанията на Висшия адвокатски съвет може да участва и заместник-председател на Софийската адвокатска колегия.
 
Чл. 121. (1) Висшият адвокатски съвет издава наредбите, предвидени в закона, и приема Етичния кодекс на адвоката.
(2) По въпроси от текущата си дейност, както и в случаите, предвидени в този закон, Висшият адвокатски съвет се произнася с решение.
 
Чл. 122. (1) Висшият адвокатски съвет:
 1. свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната и подготвя и представя отчет пред него;
 2. определя встъпителните вноски и годишните вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет въз основа на продължителността на адвокатския стаж;
 3. се произнася по жалби срещу избори на органи на адвокатски съвети;
 4. се произнася по жалби срещу решения на общи събрания на адвокатската колегия и срещу решения на адвокатски съвети;
 5. се произнася по жалби срещу решения на адвокатските съвети относно допускането до изпит на адвокати и младши адвокати и срещу отказа за вписване в единните регистри;
 6. изготвя образци за документи и книжата на адвокатските колегии и адвокатските съвети, които се водят от адвокатските съвети, и образци на протоколите на избирателната комисия и изборното бюро;
 7. поддържа единните регистри на адвокатите, на младшите адвокати и на адвокатските дружества;
 8. води Единния регистър на чуждестранните адвокати, на които е признато правото да се явяват като защитници пред български съд;
 9. организира център за обучение на адвокати и определя условията и програмите за обучение за повишаване на квалификацията им;
 10. управлява и стопанисва имуществото на Висшия адвокатски съвет;
 11. дава становище по проекти за нормативни актове и прави предложения за усъвършенстване на законодателството;
 12. прави предложения до председателя на Върховния касационен съд и до председателя на Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях;
 13. приема щата и определя възнагражденията на служителите;
 14. осигурява и одобрява разходите, свързани с дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.
 
(2) Решенията на Висшия адвокатски съвет са задължителни за адвокатите и органите на адвокатурата.
 
Чл. 123. (1) Главният секретар на Висшия адвокатски съвет:
 1. ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на Висшия адвокатски съвет и финансово-стопанската дейност;
 2. организира заседанията и подготвя материалите за тях;
 3. координира дейността на секретарите на адвокатските съвети в страната;
 1. ръководи и организира работата на служителите и на помощния персонал;
 2. координира дейността на помощните органи на съвета;
 3. осигурява технически и административно цялата дейност на Висшия адвокатски съвет.
 
(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя член на Висшия адвокатски съвет.
 
Раздел III
Председател на Висшия адвокатски съвет
 
Чл. 124. (1) Председателят на Висшия адвокатски съвет организира и ръководи работата на съвета и го представлява.
(2) Председателят на Висшия адвокатски съвет изпълнява задължения, произтичащи от закона, наредбите, решенията на общото събрание на адвокатите от страната и решенията на Висшия адвокатски съвет.
 
Чл. 125. (1) При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председател по старшинство, а при напускане се избира нов председател от извънредно общо събрание на адвокатите от страната.
(2) Правомощията на председателя се прекратяват с изтичане на мандата, подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си поради тежко заболяване, за срок по-дълъг от една година, или смърт.
 
Раздел IV
Висш контролен съвет
 
Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
(2) Контролният съвет избира председател от своя състав.
 
Чл. 127. (1) Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
(2) Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.
 
Раздел V
Висш дисциплинарен съд
 
Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Старшинството на членовете на Висшия дисциплинарен съд се определя по продължителността на адвокатския им стаж.
 
Чл. 129. (1) На Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.
(2) Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора инстанция жалбите срещу решенията на дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии.
 
Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от председателя на Висшия дисциплинарен съд.
(2) Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.
 
Глава тринадесета
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
 
Раздел I
Дисциплинарни нарушения и наказания
 
Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За неизпълнение на задълженията си адвокатът, адвокатът от Европейския съюз и младши адвокатът носят дисциплинарна отговорност.
 
Чл. 132. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и:
 1. нарушаване на адвокатската тайна;
 2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;
 3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения;
 4. лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон;
 5. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност;
 6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приемане и осъществяване на правна помощ не по установения от закона ред;
 7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат или при вписването в регистъра на чуждестранните адвокати;
 8. системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата;
 9. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати, адвокати от Европейския съюз или адвокатски сдружения;
 10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала.
 
Чл. 133. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За извършено дисциплинарно нарушение на адвоката, както и на адвоката от Европейския съюз се налагат следните наказания:
 1. порицание;
 2. глоба от една до осем минимални работни заплати;
 3. лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата за срок от една до три години;
 4. лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 до 18 месеца;
 5. лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок до 5 години при повторно нарушение.
(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се налагат заедно с друго наказание. Глобата се събира в полза на адвокатската колегия.
(3) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В маловажни случаи на нарушения председателят на дисциплинарния съд може да направи лично предупреждение на провинилия се адвокат или адвокат от Европейския съюз.
 
Чл. 134. (1) Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е наложено в продължение на една година от извършване на нарушението, както и при смърт на извършителя.
(2) По отношение на спирането и прекъсването на давността се прилагат съответните разпоредби на Наказателния кодекс.
(3) Образуването на наказателно или административнонаказателно производство не изключва дисциплинарната отговорност и не спира давността.
 
Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Всеки дисциплинарно наказан адвокат или адвокат от Европейския съюз може да бъде реабилитиран от Висшия дисциплинарен съд, в случай че в продължение на три години от изтичане на изтърпяването на наказанието не е извършил друго дисциплинарно нарушение, спрямо него няма друго висящо дисциплинарно производство и е възстановил вредите, причинени от дисциплинарното нарушение, както и разноските по дисциплинарното дело.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При реабилитация решението за дисциплинарно осъждане се заличава от досието на реабилитирания адвокат или адвокат от Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Реабилитация може да се иска и от наследниците на наказания адвокат или адвокат от Европейския съюз.
(4) Реабилитацията заличава всички последици от дисциплинарното наказание.
 
Раздел II
Дисциплинарно производство
 
Чл. 136. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет или на Висшия адвокатски съвет при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.
(2) Анонимните съобщения не представляват законен повод за образуване на дисциплинарно производство.
(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно нарушение.
 
Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) След постъпване на съобщение за извършено дисциплинарно нарушение адвокатският съвет е длъжен да уведоми адвоката или адвоката от Европейския съюз, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 председателят на адвокатския съвет възлага на докладчик - основен или резервен член на съвета, извършването на проверка за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство. Проверката следва да се извърши в едномесечен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) На докладчика може да бъде направен отвод, когато адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. При отвод председателят на съвета определя нов докладчик.
(4) В случай че проверката трябва да се извърши в района на друга адвокатска колегия, тя може да се изпълни по делегация от докладчик, определен от председателя на адвокатския съвет, в чийто район ще се извърши действието.
(5) След приключване на проверката в първото заседание на адвокатския съвет докладчикът докладва писмено за резултата й. В същото заседание адвокатският съвет се произнася с решение за образуване или отказ да се образува дисциплинарно производство. При необходимост адвокатският съвет разпорежда извършването на допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо.
(6) Отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересуваното лице в 14-дневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарно обвинение се изготвя, внася и поддържа пред дисциплинарния съд от докладчика, извършил проверката по конкретния случай, или от определен от адвокатския съвет член на съвета. Решението заедно с преписката и копие от досието на адвоката или на адвоката от Европейския съюз се изпраща на дисциплинарния съд.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Компетентният дисциплинарен съд е дисциплинарният съд на колегията, в която е вписан адвокатът или адвокатът от Европейския съюз, съответно Висшият дисциплинарен съд в случаите по чл. 129, ал. 1.
(9) За извършено дисциплинарно нарушение извън пределите на страната решението за образуване или отказът да се образува дисциплинарно производство се взема от Софийския адвокатски съвет, а дисциплинарното дело се разглежда от дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет уведомява компетентния орган в държавата, където чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз, който упражнява адвокатска професия в България, е придобил адвокатска правоспособност, за извършеното от него дисциплинарно нарушение и му изпраща препис от решението за образуване на дисциплинарно производство, като при поискване му предоставя и всички налични данни и доказателства, събрани в хода на проверката.
 
Чл. 138. (1) Председателят на дисциплинарния съд образува дисциплинарно дело и определя състава, който ще го разгледа.
(2) Заседанието по дисциплинарното дело се насрочва не по-късно от един месец от образуването му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Препис от дисциплинарното обвинение с писмените доказателства, заедно с уведомление за датата на заседанието, се изпраща на адвоката или адвоката от Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може в 7-дневен срок от получаването да направи възражение и да посочи доказателства в негова подкрепа.
 
Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд разглежда делото с участието на обвинителя, дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз и заинтересуваното лице. Неявяването на дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз не е пречка за разглеждане на делото.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако дисциплинарно обвиненият адвокат или адвокат от Европейския съюз не е уведомил адвокатския съвет за промяна на своя адрес, обявлението за образуване на дисциплинарно производство и за неговото насрочване се поставя в адвокатския съвет, като призоваването му се смята за редовно. Същото правило важи и за заинтересуваното лице, ако е променило адреса си, без да уведоми адвокатския съвет.
(3) Член на състава на съда подлежи на отвод, ако са налице основанията по чл. 137, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарно обвиненият адвокат или адвокат от Европейския съюз има право на адвокатска защита.
(5) Дисциплинарният съд допуска доказателствата, които са от значение за изясняване на делото.
(6) В дисциплинарното производство се прилагат правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, доколкото в този закон не се съдържат други правила.
 
Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд се произнася с решение, с което налага дисциплинарно наказание на адвоката или на адвоката от Европейския съюз или го оправдава.
(2) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на състава и се обявява чрез прочитането му от председателя на състава.
(3) Член на състава, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се прилага към решението.
(4) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението. По изключение съставът може да постанови те да се депозират в 7-дневен срок от обявяване на решението.
 
Чл. 141. (1) Решението на дисциплинарния съд може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от обявяването му чрез дисциплинарния съд до Висшия дисциплинарен съд.
(2) Висшият дисциплинарен съд насрочва делото и го разглежда в срок не по-дълъг от един месец.
(3) При разглеждане на дело във Висшия дисциплинарен съд задължително участва член на Висшия адвокатски съвет, който дава становище по основателността на жалбата.
 
Чл. 142. (1) Висшият дисциплинарен съд разглежда делото по реда на чл. 138 - 140.
(2) Висшият дисциплинарен съд може да събира нови доказателства по искане на страните и служебно.
 
Чл. 143. (1) Разноските по дисциплинарното дело са за сметка на наказания, а в случаите на оправдаване - за сметка на адвокатския съвет, ако са направени преди внасяне на обвинението в дисциплинарния съд, и за сметка на дисциплинарния съд, от който делото е разгледано.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., бр. 97 от 2012 г.) В случай че дължимите разноски не бъдат внесени от наказания адвокат или адвокат от Европейския съюз в едномесечен срок от влизане в сила на решението, принудителното изпълнение на решението в частта за разноските се допуска по искане на адвокатския съвет или на дисциплинарния съд по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се вписва в списъка на неизправните към касата на колегията.
 
Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет вписва дисциплинарното наказание в досието на адвоката или на адвоката от Европейския съюз и изпраща препис от решението на Висшия адвокатски съвет, за да се отбележи в Единния регистър на адвокатите.
(2) Председателят на Висшия адвокатски съвет предприема действия за обнародване в "Държавен вестник" на решението, с което се налага дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5.
 
Чл. 145. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Принудителното изпълнение на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание глоба, се допуска по искане на адвокатската колегия по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
 
Чл. 146. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет съхранява архива с решенията за налагане на дисциплинарни наказания до напускане на колегията от адвоката или адвоката от Европейския съюз, но не по-малко от 15 години, освен ако адвокатът е починал.
 
Глава четиринадесета
АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ
 
Чл. 147. Адвокатските съвети водят регистри на адвокатите, младши адвокатите, адвокатските сътрудници, адвокатските дружества и на чуждестранните адвокати, допуснати да упражняват адвокатска професия на територията на Република България под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.
 
Чл. 148. (1) Висшият адвокатски съвет води единни адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. В единните регистри се вписват предвидените в закона обстоятелства въз основа на данни от регистрите на адвокатските съвети.
(2) В единните регистри адвокатите се вписват и получават личен номер, чиито последни две цифри представляват код, означаващ колегията, а предшестващите цифри - поредният номер на адвоката според вписването му в регистъра на адвокатска колегия. Вписаните в един ден се подреждат по реда на постъпването на документите им. Личният номер от единния адвокатски регистър е постоянен и се вписва в адвокатската карта, в договора с клиента и в адвокатското пълномощно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По реда, предвиден в ал. 2, адвокатите от Европейския съюз се вписват в Единен регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия в България.
(4) Висшият адвокатски съвет ежегодно обнародва в "Държавен вестник" списък, съдържащ трите имена и поредния номер на адвокатите.
 
Чл. 149. (1) Адвокатските регистри са публични.
 
(2) Вписванията в адвокатските регистри имат удостоверително действие.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 1. По смисъла на този закон:
 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници".
 2. "Държава, в която е придобита адвокатска правоспособност" е държавата, в която лицето е придобило право да упражнява адвокатска професия по чл. 24, ал. 1, независимо от наименованието, под което тази дейност се упражнява, и гражданството на лицето.
 3. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Упражняването на адвокатска професия от адвокат от Европейския съюз е действително и непрекъснато, когато е упражнявана без прекъсване в продължение най-малко на три години, освен при бременност и раждане или временна неработоспособност.
 4. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) "Кантора" е сграда или част от сграда, в която адвокатът, адвокатът от Европейския съюз или адвокатско дружество приема клиентите си, на чийто адрес адвокатът може да бъде намерен и който адрес и чийто номер на средства за комуникация са обявени в адвокатския съвет. Кантората може да бъде и в жилището на адвоката. Няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са съдружници.
 5. "Повторно" е дисциплинарното нарушение, извършено след влизане в сила на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание за същото нарушение, и преди настъпването на реабилитация.
 1. (Нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2012 г.) "Група адвокати от Европейския съюз" е всяка форма на сдружаване на адвокати, създадена съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 2. (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За "лица, които са извън адвокатската професия" в група за съвместно упражняване на професията от адвокати от Европейския съюз се смятат лица, които нямат качеството адвокат, но:
 
а) притежават изцяло или отчасти капитала на групата, или
б) използват фирмата или наименованието, под която се извършва дейността на групата, или
в) упражняват правото на вземане на решения.
 • 2. Доколкото в този закон не се предвижда друго, за реда и начина на връчване на съобщенията се прилага съответно Гражданският процесуален кодекс.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 • 3. (1) Лицата, придобили адвокатска правоспособност до влизането в сила на този закон, запазват правата си.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. 1 са длъжни да заявят пред съответния адвокатски съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на адвокатската колегия съгласно този закон.
(3) В срока по ал. 2 съществуващите дружества по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите са длъжни да заявят за вписване в адвокатската колегия договора и обстоятелствата, подлежащи на вписване по този закон.
 • 4. Избраните до влизането в сила на този закон органи на адвокатските колегии и на Висшия адвокатски съвет продължават да упражняват правомощията си съобразно разпоредбите и сроковете на този закон.
 • 5. Висящите производства по молби за вписване като адвокати, подадени до 1 юни 2004 г., се разглеждат по досегашния ред.
 • 6. В чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г., попр., бр. 5 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните допълнения:
 1. В ал. 1, т. 7 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".
 2. В ал. 3, т. 3 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".
 • 7. (1) Този закон отменя Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 80 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 61 от 2000 г., бр. 84 от 2003 г.).
 
(2) Разпоредбата на чл. 50 влиза в сила от 1 януари 2005 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г.) Разпоредбите на чл. 11 - 19а влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
 
Законът е приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
 
(ДВ, бр. 53 от 2010 г.)
 
 • 24. Този закон въвежда изискванията на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
 
(ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
 
 • 92. Документите по чл. 16, ал. 2, т. 1, чл. 18, т. 1, чл. 19а, ал. 6, т. 2 и 3, чл. 19б, ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 58а, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 61, ал. 1 и по чл. 77а, ал. 3, т. 1 и 2, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.