Инициатива No. 14: Концепция за нов Закон за адвокатурата

Уважаеми български адвокати, във връзка с решение на ОСАС от 2019 за изработване на нов Закон за адвокатурата, Ви уведомяваме че СНЦОП "ОСА" сезира ВАДС с писмо, в което настояваме за включване на петима адвокати - членове на ОСА в работната група по приемането на новия закон. ЗА в настоящата си редакция е в голяма степен неприложим. Ръководството на адвокатурата работи изключително бавно и на практика не е предприело никакви действия по приемането на нов закон. Законът за адвокатурата дори позволява спирането на всякакви реформи като на практика не дава никаква възможност за контрол над дейността на ВАДС и органите на адвокатурата.

Ние искаме заедно с адвокатската общност и университетски преподаватели да изработим в кратки срокове един модерен и европейски Закон за адвокатурата, в който ще бъдат решени множество нерешени проблеми.

На настоящата страница се публикуват инициативните действия на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" във връзка със съставяне на концепцията за нов Закон за адвокатурата, както и действията във връзка с предложенията и обсъждането на концепцията.

1. Предложение, изпратено до ВАдС и ЦОА "Кръстю Цончев";
 
Обновяване  на информацията по настоящата инициатива от 24.02.2020 г.    

Проведеното на 22.02.2020 Общо събрание на адвокатите от страната прие направеното от ОСА предложение за 13 принципни положения, които да бъдат включени в концепцията на новия Закон за адвокатурата. Това са:

Предложение за решения по инициатива на ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ:

ОСАС задължава Председателя и членовете на ВАдвС и създадената от тях Комисия за концепция за изготвяне на нов Закон за адвокатурата да съобразят следните принципи, въз основа на които да съставят новия Закон за адвокатурата или проект за неговото изменение:

1. Отделяне на двата института - отчетно общо събрание от изборния процес за органи в адвокатурата.

2. Регламентиране на пряко, равно избирателно право на всички адвокати, при гарантирани свобода и тайна на вота, като се премахне фигурата на пълномощника и делегата в изборния процес и се предвиди избор за всеки колективен орган на лицата, получили най-много гласове, за да се избегне ненужния балотаж за колективни органи.

3. Въвеждане на алтернативно електронно дистанционно гласуване, паралелно с традиционното гласуване с бюлетини на хартиен носител.

4. Отмяна на ограничението по чл.49, ал.2 от ЗА за упражняване на избирателно право едва след заплатен членски внос.

5. Прогласяване в нарочна разпоредба върховенството на общото събрание на адвокатите от страната, като постановят изрично задължителност на неговите решения за всички органи, в това число и за ВАдвС, и включат изрично в компетентността на общото събрание на адвокатите от страната да приема всички решения от компетентността на ВАдвС, да изменя или отменя решенията на ВАдвС и правото да прекратява предсрочно мандата на ВАдвС, ВДС и ВКС.

6. Регламентиране на изрично предсрочно прекратяване мандата на всички органи в адвокатурата ( АС, КС, ДС, ВАдвС, ВКС, ВДС ) при неприемане на техните годишни отчети или при нарочно решение за прекратяване на мандата от общото събрание на адвокатските колегии, съотв. от общото събрание на адвокатите от страната.

7. Дефиниране изключителна адвокатска дейност /чл.24 от ЗА/

8. Премахване на всички ограничения в професионалната дейност на адвокатите, несъвместими с ПЕС, като осигурят свобода на предоставяне на услуги в условията на конкурентен пазар и предложат мерки за пълно транспониране на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар / чл.42 от ЗА/.

9. Регламентиране на размера на адвокатските възнаграждения чрез въвеждане на обективни критерии съобразно ПЕС, обобщени в проведената дискусия под патронажа на ЦОА Кръстю Цончев /чл.36 от ЗА/.

10. Предвиждане на свободен достъп на адвокатите до всички актове и документи, които са издадени и/или се съхраняват при органите на адвокатурата.

11. Въвеждане на съдебен контрол над всички актове на органи на адвокатурата, с които се отказват вписвания, промени и заличавания в адвокатските регистри или по друг начин се ограничава или препятства упражняването на адвокатска професия, независимо дали касаят адвокати или обединения на адвокати за съвместно упражняване на професията, както и такива, с които се налагат дисциплинарни наказания или се накърнява активното или пасивно избирателно право на адвокати.

12. Иницииране на промени в чл.142 от ГПК, като регламентират правото на адвокатите на почивка, в това число във връзка с процесуалното им представителство по дела, и реда за нейното регистриране и упражняване.

13. Предприемане на необходимите действия, които са изцяло от компетентността на ВАдвС за приемане на промени в чл. 8 ЕКА с цел привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 25 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги и чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.