На 17.06.2023 г. се проведе 4-то годишно Общо събрание на Обединението на свободните адвокати съобразно публикуваните покана и дневен ред. Тази година то бе отчетно-изборно.

Взеха се следните решения:

По т. 1 от дневния ред:
ОС прие годишния отчет за дейността

По т. 2 от дневния ред:
ОС прие ГФО на сдружението
Линк към отчета за дейността с приложения 1 и 2 към него. 

По т. 3 от дневния ред:
ОС обсъди и прие основни насоки на дейността на сдружението по отношение работата по закона за адвокатурата, участието на ОСА в Гражданския съвет към ВСС и предстоящите избори за органи на Софийска адвокатска колегия.

По т. 4 от дневния ред:
ОС констатира, че решенията на УС за освобождаване от членски внос се отнасят за 2020 и 2021, съответно, че членовете следва да внесат членски внос за 2022 и 2023 г.

Указания за плащане на членски внос.

По т. 5 от дневния ред:
ОС прие бюджет, съответен на бюджетите за предходните години.

По т. 6 от дневния ред:
ОС избра УС в състав

1. Емил Георгиев (председател на УС)
2. Маринела Ашикова
3. Иванка Георгиева
4. Георги Гайдаров
5. Ирина Алексова
6. Диана Димитрова
7. Самир Фалхут

По т. 7 от дневния ред
ОС обсъди различни въпроси без да приема конкретни решения.