До
Членовете на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”,

С настоящото и на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и на чл.21, ал.2 от Устава на Сдружението, Ви каним да вземете участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.06.2023 г. от 09:00 ч. на адреса на управление на сдружението, бул. Васил Левски № 38, ет.2, София, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет;
2. Приемане на изготвения от счетоводител ГФО на Сдружението (с включени към него необходимите отделни счетоводни документи), подлежащ на обявяване в РЮЛНЦ на АВп;
3. Приемане на основните насоки и програма за дейността на Сдружението, както и вземане на решение за стратегически инициативи на Сдружението, във връзка с постигане на целите по устав;
4. Вземане на решения относно дължимостта, размера и сроковете за плащане на встъпителния и членския внос;
5. Приемане на бюджет на Сдружението за календарната 2023 г.;
6. Избор на Управителен съвет;
7. Разни.

Председател на УС: адв. Емил А. Георгиев