Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, проведено а 24.04.2021 г. прие с почти пълно единодушие 4-те предложения на ОСА, формулирани, както следва:

1. Да се създаде регистър на актовете, създадени от САС с достъп на адвоктите от САК, в който да се публикуват всички решения на САС, както и известните решения на предходните състави на САС;
2. Да се създаде регистър на дисц. актове на ДС към САК при заличени лични данни с достъп на адвокатите от САК;
3. Да се публикуват протоколите от проведени заседания на САС в пълен обем и да се установи практика по излъчване заседанията на САС в реално време с достъп на адвокатите от САК;
4. Да се извършат проучвателни и възлагателни действия за разработване програмен продукт, които да позволяват провеждане на анкети по текущи въпроси и електронно гласуване но адвокатите от САК.

Днес вече са ясни и резултатите от проведените избори за делегати на САК в Общото събрание на адвокатите в страната (ОСАС). От всички над 400 кандидата, избрани са единствено трима, като и тримата са активни членове на ОСА: адв. Жана Кисьова, адв. Катерина Граматикова и адв. Христо Хинов. 

Предстои допълнителен избор, след който ще станат ясни имената на всички делегати от САК, които ще участват в работата на ОСАС.