НАРЕДБА No. 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г.
ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.; изм. с Решение № 9273 на ВАС на РБ от 27.07.2016 г. - бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 23.05.2017 г.; изм., бр. 7 от 22.01.2019 г.

Раздел I
Общи разпоредби

 

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
 (2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
 (3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.
 (4) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.
 (5) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.
 Чл. 3. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.
 Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
 Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
 1. материално затруднени лица;
 2. лица, които имат право на издръжка;
 3. близки и роднини, както и на юристи.
 
Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата
(Загл. доп. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.)
 
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.) за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 30 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) за писмена консултация - 60 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 300 лв.;
 7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;
 8. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) (отм., предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) при интерес до 1000 лв. - 70 лв.;
б) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) (предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) (предишна б. "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) (предишна б. "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;
г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;
е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) кооперативно сдружение - 400 лв.;
ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 84 от 2016 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
и) (нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви "б" – "д" възнаграждения се увеличават с 50 на сто;
 1. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.);
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба;
 3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност - 60 лв. на час;
 4. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница;
 5. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.
 
Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
 
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове - 300 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.;
 7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
 8. (нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.;
 9. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.;
 10. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.; отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 9273 от 2016 г. на ВАС на РБ - бр. 41 от 2017 г., в сила от 23.05.2017 г.) при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., доп., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
(5) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., предишна ал. 5, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., нова, бр. 28 от 2014 г., предишна ал. 6, бр. 84 от 2016 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
 1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
 2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
 3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
 4. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.;
 5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;
 6. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
 7. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а".

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.
(5) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.
(6) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.
(7) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г., доп., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:
 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г., бр. 7 от 2019 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;
 3. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 – 200 лв.;
 5. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.
 
Раздел IV
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;
 3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;
 4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
 6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) доживотен затвор - 3000 лв.;
 7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 лв.;
 8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 9, изм., бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв.;
 9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 10, изм., бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.
(4) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 400 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.
 
Раздел V
(Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция
 
Чл. 19. (Отм., нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение по ал. 1.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм., бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 35. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
 • 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; обявен за нищожен с Решение № 14820 на ВАС на РБ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 5.02.2016 г.).
 • 2а. (*) (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 28 от 2014 г., доп., бр. 84 от 2016 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.
 • 2б. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 • 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).