Инициатива No. 8: Отворено писмо и становище във връзка проект за промени в Закона за адвокатурата

Обединението на свободните адвокати подготви и ще внесе становище във връзка с внесения с вх.№ 954-01-78/08.11.2019г. от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА).

ОСА поддържа позицията, че проектът съдържа текстове, които:
  • са противоконституционни;
  • противоречат на европейското право;
  • на приемането им се противопостави най-висшия орган на адвокатурата – Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС), изразяващ волята на адвокатската общност като цяло.
Подробно изложение на мотивите на ОСА се съдържа в изготвеното Предложение по чл. 18, ал. 1 от Закона за нормативните актове Становище по чл. 26 от Закона за нормативните актове и съответните приложения към документа.
Във връзка с инициативата, ОСА подготви и публикува отворено писмо във връзка със законопроекта, с който се адресира и Висшия адвокатски съвет, в което се казва следното:

ДО:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО:
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ И ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

           

                            О Т В О Р Е Н О  П И С М О

                                   От:

                                   СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК: 205846611, 
                                   представлявано от Емил Александров Георгиев – председател на УС

 

       ПОДКРЕПЕНО ОТ АДВОКАТИ, ЧЛЕНОВЕ НА ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ /ФОБА/

 

                                   Относно:

                                   ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА  вх.№ 954-01-78/08.11.2019г.

 

                                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                                   УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ И

                                   УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

            За пореден път адвокатската общност в Република България е изправена пред опасността, без да е надлежно уведомена и без необходимото по закон проведено обществено обсъждане, да бъдат гласувани и приети в Народното събрание промени в устройствения акт  - Закона за адвокатурата (ЗА).

            За пореден път нашият най-висш орган, Висшият адвокатски съвет (ВАдвС), прави нелоялен опит чрез депутати да прокара промени в устройствения ни закон, които обслужват единствено органите на адвокатурата, но не и адвокатите.

            Внесеният с вх.№ 954-01-78/08.11.2019г. от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (ЗИДЗА) съдържа текстове, които:

  • са противоконституционни;
  • противоречат на европейското право;
  • на приемането им се противопостави най-висшия орган на адвокатурата – Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС), изразяващ волята на адвокатската общност като цяло.

            За внесения законопроект не е прието по надлежния ред решение по реда на чл.122, т.11 от ЗА от ВАдвС. Макар предлаганите изменения да се припокриват с част от съдържанието на приетия на 19.07.2019г. от ВАдвС проект за ЗИДЗА, по същество те представляват нов законопроект, за който се изисква отделно решение от ВАдвС. Разглежданият законопроект се намира в явен конфликт с приетите решения на последните две общи събрания на адвокатите от страната от 2018 и 2019 г. за въвеждане на обща клауза за обжалваемост на всички актове, издадени от ВАдвС и от дисциплинарните състави към адвокатските колегии, въвеждане на електронно гласуване в изборния процес за адвокатски органи при общо, равно и пряко право на глас на всички адвокати, утвърждаване върховната роля на Общото събрание на адвокатурата като легитимен орган, представляващ нейните интереси. Вероятно поради липса на консенсус сред членовете на ВАдвС, непредставителна извадка от тях се опитва да прокара своите виждания за изменение на ЗА чрез депутатите Анна Александрова, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов

            Законопроектът се предлага за разглеждане в Правната комисия на Парламента в съществено противоречие с изрично взетото решение за изготвяне и предлагане за приемане  на изцяло нов ЗА, взето на проведеното на 23.02.2019г. Общо събрание на адвокатите в страната.

            За внасянето на текстове за ЗИДЗА бе направен опит от страна на ВАдС още преди съдебната ваканция, във връзка с което Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) Ви уведоми с отворено писмо, вх.№ ПГ-939-00-51/26.07.2019г., подкрепено от 237 адвоката от ФОБА. Това писмо бе допълнено на 30.08.2019г. с подробни и мотивирани съображения срещу предлаганите текстове по тогава внесеното от ВАдС във всички парламентарни групи на НС предложение за ЗИДЗА.

            Адвокатите отправиха едно основно предупреждение към депутатите, а именно че приемането на такива текстове да доведе до сериозни санкции към държавата ни, поради нарушение на европейското право. Към това бяха добавени и допълнителни съображения. Едно от тях е, че приемането на такива текстове от ЗИДЗА не е оправдано с оглед легитимността на представителството. Тези предложения представляват тенденциозен опит за укрепване правомощията най-вече на висшите органи на адвокатурата. В същото време, текстове само частично засягат необходимите и наложителни промени или изобщо не ги засягат. Така например, липсва предложение за промени, относно премахването на общата забрана за реклама на адвокатската дейност. В тази връзка ВАдС е напълно наясно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (повече информация – в допълненията), която вече е транспонирана във всички законодателства на държавите членки, а нашата страна е заплашена и от санкции по този повод.

            Несъобразили се с горното (или умишлено неосведомени), депутатите Анна Александрова, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов са внесли като законопроект  текст, копиращ почти дословно част от текстовете,  предложени преди това от ВАдвС, който срещна силен отпор сред адвокатите.

 

            СТАНОВИЩЕ ПО ОСНОВНИ ПУНКТОВЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

            С внесения ЗИДЗА се цели българските адвокати да бъдат лишени от конституционно гарантираното им право на пълно обжалване пред съд на решенията на органите на адвокатурата, като се отрича правото на съда да се произнася както по приложение на правото, така и по фактите и доказателствата.

            С предложените допълнения в разпоредбите за дисциплинарна отговорност се въвеждат нови основания за налагане на дисциплинарно наказание при твърде обща формулировка на фактическия състав за дисциплинарното нарушение, предоставяща възможност за правен произвол на дисциплинарните съвети при органите на адвокатурата. Такава формулировка би допуснала възможност за злоупотреби и формално мотивиране на репресии срещу несъгласни с отделни действия на органите адвокати. Дисциплинарна отговорност в адвокатурата може да се носи само за нарушение на нормативен акт.

            С така предложените текстове се прави отново недомислен опит да се уреди и въпроса с Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като  предложеното изменение е в пълно противоречие с Решение на СЕС от 23 ноември 2017г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 /ECLI:EU:C:2017:890/.

           Предложенията на вносителите очевидно не са съобразени и с изискванията за приемане и изменение на нормативни актове, разписани в Закона за нормативните актове. Съществува опасност и да се въведат промени от процесуално естество в материален закон, какъвто се явява ЗА.

 

              УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

          Обръщаме се с дълбока загриженост и надежда към Вас, че разумът и законността ще надделеят, и сега предложените текстове на ЗИДЗА от депутатите Анна Александрова, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов не може и не следва да бъдат приети!

            Разчитаме да защитите и правата и законните интереси на гражданите, чрез предоставяне възможност за изпълнение на конституционно вмененото задължение на адвокатите по чл. 134 от КРБ да защитават клиентите си свободно!

            В противен случай ще бъдем принудени да сезираме институциите на ЕС, както и международните  адвокатски организации за посегателството върху правата на адвокатите, пряко рефлектиращи и върху правата на гражданите, които защитават; както и за  нарушенията на европейското право, които вместо да бъдат изправени, значително се задълбочават в предложения ЗИДЗА.

   Приложение: Предложение по чл. 18 /1/ от Закона за нормативните актове и Становище по чл. 26 от Закона за нормативните актове, заедно с приложения към тях.

* Всеки адвокат, който желае да подкрепи отвореното писмо, може да го подпише в съответната тема, в групата на ФОБА.
* Всеки гражданин, който желае да подкрепи отвореното писмо, може да го подпише в подписката.