От съобщение публикувано на уеб-сайта на ВАдС стана ясно, че предстои изработката на проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката. В тази връзка, СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до ВАдС становище във връзка с откритата с решение № 358 от 17.03.2022 г. на Висшия адвокатски съвет процедура за изменение и допълнение на ЕКА. ОСА предлага следния текст за изменение на чл. 8:

Чл. 8. (1) Адвокатът, адвокатското дружество и съдружие могат да осведомяват обществеността за своята професионална дейност.
(2) Адвокатът, адвокатското дружество или съдружие могат да рекламират професионалната си дейност чрез всякакви средства за масово осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин.
(3) Адвокатът, адвокатското дружество или съдружие не могат да:
1. правят сравнение с други адвокати, изявления уронващи престижа и репутацията на други адвокати или адвокатската професия, както и изявления, съдържащи собственото им или чужди субективни мнения, относно качеството на адвокатската си работа, обема и успеха на практиката си;
2. обявяват размера на адвокатското си възнаграждение с неясни или подвеждащи думи и изрази или в сравнение с възнаграждението на други адвокати;
3. обещават постигането на конкретни резултати;
4. обявяват имената на свои клиенти, освен ако не са получили изричното им съгласие;
5. да използват нелоялни практики за привличане на клиенти или да предлагат услуги или добавки извън обхвата на упражняваната адвокатска професия по чл.24 от Закона за адвокатурата;
6. да рекламират своята дейност по заблуждаващ начин или по начин, който не е съобразен с независимостта, достойнството, деловия характер, доброто име на професията, адвокатската етика и правилата за поверителност.

ОСА представя и мотиви към предложението, както и общо становище, относно промените, свързани с рекламата на адвокатите.