Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Кръгла маса, организирана от Комисията за борба с нелоялната конкуренция към ВАдС

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" взе решение да участва в организираната от ВАдС кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти, оказване на безплатна правна помощ и защита, извън случаите регламентирани в ЗА, както и други форми на дисциплинарни нарушения при упражняване на адвокатската дейност. В тази връзка, ОСА депозира във ВАдС становище, съдържащо конкретни предложения (вкл. законодателни), които имат за цел да постигнат по-добра регулация, която е съобразена с европейското законодателство и практиките в държави като Италия, Франция и Германия.

На форума са поканени адвокати от всички колегии, като ВАдС е предвидил провеждането на регионални срещи по места, в които ще има възможност да участва всеки адвокат, адвокатска организация или адвокатски съвет, който има становище или предложение във връзка с поставените въпроси. В Комисията влизат Албена Пискова, Людмил Рангелов, Красимир Недев и Ради Дишовски.

Предварително комисията предостостави на адвокатската общност, следните материали: