СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до МП предложение за промяна на ГПК в частта за връчване на съдебни книжа на адвокати. ОСА възразява срещу въведеното ограничение/задължение на адвокатите да приемат книжа единствено по електронен път, без същото да е скрепено с насрещно задължение на съда да осигури своевременно и пълно окомплектоване на електронните дела в ЕПЕП. 

ОСА предлага спешно да бъде прието изменение, съгласно което връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.

ОСА прави и други предложения за промени в ГПК, включително касаещи електронните изявления.