Съдебна практика

Интересни съдебни решения, касаещи адвокатурата, адвокатската дейност и адвокатските възнаграждения.

Минимални адвокатски възнаграждения - практика на СЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) от 5 декември 2006 г. (преводът е направен по инициатива на ОСА от адв. Венелина Фотева)
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) от 23 ноември 2017 г.
РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) от 4 юли 2019 г.