Цели на ОСА

       Защита интересите на адвоката

 • Към нас може да се обърне всеки адвокат, в случай на нарушаване на професионалните му права (достъп до преписки и дела, „непризнаване“ на адвокатско пълномощно, незаконосъобразен отказ за съдействие и други) от страна на администрация, съдилища, ЧСИ и нотариуси, за предприемане на съответните действия по преустановяване на нарушението (повече подробности вж.тук – линк към инициатива 3/банки; и тук – линк към инициатива 4/ЧСИ);
 • Сдружението работи усилено и за усъвършенстване на българското законодателство, с цел гарантиране на ефективни механизми за защита на адвоката във всички случаи на незаконосъобразно възпрепятстване на дейността му (вж.тук – инициатива 1/АВ);
 • Съдебната реформа не може и не трябва да се случва без активното участие на адвокатурата, а към настоящия момент именно Сдружението е това, което активно работи за усъвършенстване на електронните портали за достъп до съдилищата и развитие на електронната адвокатура (вж.тук – линк към инициатива 5/ВСС);
 • Сдружението може също така да оказва финансова подкрепа на адвокати в затруднено или неравностойно положение.

       Повишаване доверието в адвоката

 • Част от предприетите от Сдружението инициативи целят защитата на важни за гражданите и обществото каузи, предотвратяването или изправянето на законодателни грешки. Реалната и ефективна намеса на адвокатурата в тези ситуации е това, което издига авторитета на адвоката и повишава доверието в адвокатската професия (подробности вж.тук – линк към инициатива 6/отнемането на децата);
 • Именно повишеното доверие на гражданите в адвоката е едно от условията за своевременна и адекватна защита на правата и интересите им и чрез публичните си изяви, Сдружението ще възвърне това доверие на необходимото равнище.

       Модерно законодателство

 • Отдавна вече не е спорно, че действащият Закон за адвокатурата е морално остарял, а някои негови разпоредби противоречат както на Конституцията на Република България, така и на правото на Европейския съюз. Ето защо Сдружението активно работи за приемане на съвременен европейски Закон за адвокатурата и промяна в свързаната правна уредба (подробно вж.тук – линк към инициатива 2/противоконстит.);
 • Сдружението се е заело с проучване и анализиране на правната уредба на други европейски държави, с цел възприемането и прилагането на добри практики и ефективни решения в развитието на адвокатската професия.

 

       Целите на ОСА съгласно Устава на сдружението

 • Издигане авторитета на адвоката като защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите и налагане на Сдружението като авторитетна и водеща организация на свободните адвокати в Република България и международните адвокатски организации, както и повишаване доверието и имиджа на адвокатската професия; 
 • Приемане на съвременен европейски Закон за адвокатурата и съпътстващите го подзаконови нормативни актове, с цел създаване на нормални условия адвокатите да осъществяват ефективно своята дейност, насочена към защита на права и законни интереси на своите клиенти;
 • Усъвършенстване на българското законодателство, гарантиращо ефективно упражняване на адвокатската дейност; 
 • Развитие на електронната адвокатура, чрез приемане на съответната нормативна база, закупуване и внедряване на необходимия хардуер и софтуер, разработване на модел за идентификация на адвоката и създаване на електронна библиотека на адвокатурата по секции; обучение на адвокати за  ползването на електронен подпис за достъп до регистри;
 • Активно участие за реализиране на съдебна реформа и утвърждаване на принципа на върховенство на закона в работата на органите на съдебната власт, МВР и администрациите;
 • Защита на професионалните, социалните и общностните права на българската адвокатура и на отделните адвокати;
 • Повишаване информираността и правната култура на гражданите относно ролята на адвоката и важността на адвокатската професия, като гарант за техните права и свободи;
 • Повишаване активността на адвокатурата в законодателния процес; коопериране и търсене на съдействие от всички държавни органи за гарантиране свободата, независимостта, самоуправлението и изключителността при упражняване на адвокатската дейност; въвеждане на ясна дефиниция на статута на адвокатите, с цел осигуряване на ефективна правна защита на техните клиенти по въпросите на правораздаването и законността;
 • Проучване, анализиране, популяризиране и транспониране в българското законодателство и дейността на органите на адвокатурата на ефективни и добри практики за развитието на адвокатската професия;
 • Създаване на фондове за подпомагане на адвокати в затруднено/неравностойно положение;
 • Постигане на качествено и ефективно застраховане на адвокатския труд.