Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Дългоочаквано решение на ВАС признава правото на адвокатите и АД да кандидатстват за финансиране по програмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове

С решение № 4016 от  27.04.2022 г., Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – София-град, в частта, с което са отменени Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", в частта им по точка 11.1. "Критерии за допустимост на кандидатите", подточка 1. в частта: "регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите".

Макар и свързано с COVID-19, решението е важно, защото то най-сетне дава на българските институции отговор на въпроса дали адвокатите и адвокатските дружества извършват икономическа дейност и дали те са предприятия по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз. С решението се констатира, че по силата на общностното законодателство и практиката на Съда на Европейския съюз, адвокатските дружества попадат в категорията микро и малки предприятия. След като адвокатските дружества безспорно представляват такива, поставеното към тях ограничение да участват в процедурата за финансова помощ, наравно с конкурентните им, регистрирани по ТЗ и също предоставящи правни услуги, пряко засяга техните права и законни интереси.

Съдът прави извод, че критерият по т. 11.1., подточка 1 от Условия за кандидатстване, ограничаващ допустимите за финансиране кандидати само до тези регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, е утвърден в нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК. Освен това, в акта не са били изложени каквито и да било мотиви, от които да става ясно поради какви конкретни причини адвокатските дружества са изключени от участие в процедурата за предоставяне на финансова помощ.

Ние от СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" оценяваме високо усилията на колегите адв. Есен Фикри от Адвокатско дружество "Есен Фикри“, адв. Венелина Фотева от Адвокатско дружество "Фотева, Танев, Минчев" и адв. Асен Карагьозов (учредител и настоящ член на ОСАот Адвокатско дружество "Симеонова и Карагьозов", които постигнаха значителна победа в полза на цялата адвокатура.

Линк към решението на ВАС.