Инициатива No. 12: Предложение за тестово електронно гласуване за адвокатски избори и изготвяне на медийна стратегия

Във връзка с изработването на отчет на САК за 2019 и проект за 2020 година, ОСА изготви въпроси, касаещи разходите, които са направени през 2019 година, както и предложения за:

1. увеличаване на бюджета за електроннна адвокатура (средства за тестово електронно гласуване за адвокатски избори);
2. изготвяне на медийна стратегия за нашата колегия за 2020 г.

Считаме, че доколкото става въпрос за средства, събрани от вноските на адвокатите, то следва от една страна да има пълна прозрачност и отчетност, а от друга страна - разходите да са ефективни и да носят полза за професионалната общност.

Относно бюджета за 2020 г., считаме че увеличаване на бюджета по тези пера би спомогнало да се изпълнят решенията на ОСАС, които са в унисон с Устава и целите на ОСА, касаещи електронната адвокатура и връщането на адвокатурата в обществения живот в страната.

До :

1.Председателя на Софийски адвокатски съвет

2.Членовете на Софийски адвокатски съвет

3.Секретаря на Софийски адвокатски съвет

  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

От:

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“

 

ЕИК: 205846611,

представлявано от адв. Емил Александров Георгиев – председател на УС

 

Във връзка с предстоящо Общо събрание на САК на 25 и 26.01.2020 г.

 

            Уважаеми Колеги,

            Във връзка с представен ни със съдействието на Председателя на САС Ивайло Данов проект на отчет на САС за 2019 г. и проект на бюджет за 2020 г., които предстои да бъдат обсъдени на предстоящото заседание на САС на 21.01.2020 г., след което - приети на насроченото Общо събрание на адвокатите от САК на 25 и 26.01.2020 г., отправяме към Вас следното предложение:

  1. Предвиждане на средства в бюджета на САК за 2020 за провеждане на пилотно електронно гласуване за избор на органи на адвокатурата, състоящо се от

1.1 Избор на платформа за електронно гласуване с отворен код[1] (напр. Helios или съобразно проекта, разработван понастоящем от Министерски съвет на Република България за „Платформа за регистрация и участие в процедура за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество“, достъпен на https://github.com/governmentbg/voting-government-bg.

1.2 Преглед и разработка на мини база данни, съдържаща идентификацията на адвоката чрез личен адвокатски номер, официално посочен мейл адрес, мобилен телефон и електронен подпис за целите на осигуряване на възможност за получаване на уникален код, гарантиращ ЛИЧНО и ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

  1. Проучване на разпространението на КЕП сред адвокатите чрез въпросник. Събиране на статистически данни за безплатно осигурените електронни подписи за адвокати, реално получените от доставчиците, получените и ползвани такива.
  2. Подготвяне на методология за гласуване, в т. ч. допустимост на хибриден подход с опция за паралелно хартиено и електронно в зависимост от заявеното от адвоката гласоподавател, тъй като електронното гласуване не заменя хартиеното гласуване за онези адвокати, които не са заявили изрично, че желаят да гласуват електронно ;
  3. Надграждане с функционалност за гласуване с КЕП, стилизиране и превод на български при необходимост;
  4. Инсталиране и конфигуриране на облачна инфраструктура (Amazon Web Services, Google Cloud или Microsoft Azure);
  5. Подготвяне на обучителни материали за гласуването;

7.1. Изготвяне на видео, което да онагледява всички необходими стъпки, които съпътстват гласуването – от заявяването на такова гласуване, което трябва да става също по електронен път – директно на сайта за гласуване до визуализация на всички етапи от изборния ден.

7.2. Изготвяне на специална електронна и хартиена брошура на достъпен език защо гласуването по електронен път е сигурно и какви мерки са взети за защита тайната на вота.

8.1. Провеждане на пробното гласуване.

8.2. Организиране на медийно представяне на пробното електронно гласуване, включително покана на независими наблюдатели, които да съпътстват един кандидат при експерименталното гласуване.

            Считаме, че за осъществяване на горното по точка I следва да се предвидят поне 60 000 лева.

  1. Допълване на средства в бюджета на САК за 2020 за „разходи за дейности по комуникационна политика и защита правата на адвоката“ за
  2. Изработване на медийна и комуникационна стратегия с дефиниране на целите за медийно присъствие на САК за периода на следващия мандат, както и средствата за тяхното постигане;
  3. Провеждане на лични срещи между лица от ръководството на САК от една страна и продуцентите на водещите телевизионни, радио и онлайн медии, от друга, така че имената на първите (или на посочени от тях други колеги адвокати от САК) да бъдат на разположение на вторите за покани и медийно отразяване на становища по важни за адвокатурата въпроси чрез лично участие (не чрез плащане за конкретно отразяване).
  4. Поддържане на активна връзка от страна на САК към продуцентите и захранването им с информация и идеи за предавания по важни за адвокатурата въпроси с участие на членове на ръководството на САК или посочени от тях други колеги адвокати.

            Считаме, че за осъществяване на предложеното по точка II, предвидените понастоящем 42 000 лева следва да се увеличат на 60 000 (по 5 000 на месец).

            Имаме готовност за допълнително и задълбочено представяне на решения по посочените по-горе точки, като предложението ни по точка I е мотивирано от силната подкрепа, която електронното гласуване получи на проведеното през 2019 г. Общо събрание на адвокатите от страната и водещата роля, която, с оглед големината и значението си, САК следва да поеме в това отношение.

 

С уважение

адв. Емил А. Георгиев – председател на УС на Обединението на свободните адвокати[1]Софтуерните продукти с отворен код са достъпни при условията на безвъзмездна лицензия